Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Město a jeho správa

       

       

Placení odpadu 2017

Placení odpadu 2017

Dechovkový festival

Dechovkový festival

Vodnický kaňoning

Vodnický kaňoning

OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ VYDAVATELSTVÍ TÝDENÍKU TÁBORSKO


     V týdeníku Táborsko byly 14. a 21. prosince 2016 zveřejněny články ředitelky vydavatelství týdeníku Táborsko p Kolářové, ve kterých velice zkresleně a jednostranně informovala čtenáře týdeníku Táborsko o dění v Plané nad Lužnicí.

     13. ledna 2017 byl p. Kolářové odeslán se žádostí o zveřejnění OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ VYDAVATELSTVÍ TÝDENÍKU TÁBORSKO, ve kterém rada města reagovala na její články. Ředitelka Kolářová odmítla zveřejnění OTEVŘENÉHO DOPISU. Z uvedeného důvodu a s cílem podání reálného pohledu na skutečnosti v uvedených článcích, se rada města rozhodla umístit OTEVŘENÝ DOPIS na webové stránky a facebook města. Pod OTEVŘENÝM DOPISEM je rovněž umístěn na ukázku „zaručené objektivity“ článků v týdeníku Táborsko, jeden ze soupisů, které pravidelně podepisoval bývalý místostarosta. Z podepsaného dokumentu jasně vyplývá jeho vědomí o pohledávce, kterou dnes objevil jako „šokující stav“. Rada města je přesvědčena, že údaje uvedené v OTEVŘENÉM DOPISU zreální pohled občanů na skutečnosti, o kterých byly „objektivně“ informováni v obou článcích v týdeníku Táborsko.

 

OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ VYDAVATELSTVÍ TÝDENÍKU TÁBORSKO

 

„Opravdu profesionální novinář má informovat objektivně a nezávisle a nemá občanům vnucovat svoje vlastní názory.“

 

    Od prosincového zasedání plánského zastupitelstva uplynul více než měsíc. Z pětihodinového jednání si paní redaktorka Kolářová vybrala do následujícího vydání Táborska jediný bod a to zprávu finančního výboru. Vybrala si ho záměrně (proč ne) a to způsobem pro ni zcela typickým. Myslím, že řada bulvárních tisků by se za zveřejněný článek „Rozbuška v Plané – kontrolní zpráva finančního výboru“nemusela stydět. Zřejmě paní redaktorce došla témata z města, ve kterém redakce Táborska sídlí a tak si vzala „do prádla“ starostu Šimánka a další radní z vedlejšího města. Zdatným sekundantem byl bývalý místostarosta a současný zastupitel Plané nad Lužnicí Jiří Rangl. Že by dala v článku prostor také druhé straně, to se paní redaktorce jaksi „do krámu“ nehodilo. A tak zůstalo pouze u slibu, který dala současnému místostarostovi Stanislavu Vyhnalovi, že se mu ozve. Měsíc, který mezitím uběhl, je zřejmě pro Táborsko krátká doba a tak se rada města rozhodla reagovat sama a zasílá stanovisko k oběma článkům s tím, že s další polemikou již nebude pokračovat. Nechť si paní redaktorka krmí svůj „plátek“ zase jinými „zaručenými“ zprávami.

     K vlastnímu obsahu článku „Rozbuška v Plané – kontrolní zpráva finančního výboru“ bychom chtěli z opatrnosti upozornit, že rozbuška bez zápalné šňůry dokáže být velmi nebezpečná.

     Pomiňme řadu nesmyslů, které jsou v článku uvedeny. Mluvit o paní Dvořákové, jako o tajemnici, dokáže pouze člověk neznalý věci. Nikdy tajemnicí nebyla a žádnou výpověď nepodala. Pokud by tomu tak bylo, byla by „bezchybným“ místostarostou J. Ranglem jistě řádně zaevidována. Tři platy v celkové částce 75 000,- Kč ji přiznal Jiří Rangl ne na odchod, jak je v článku uvedeno, ale jako mimořádnou odměnu za „dlouhodobě kvalitně odváděnou práci.“ Zde si dovolím uvést, že všem pracovníkům městského úřadu tj. 14 zaměstnancům jsou vždy jednorázově přiznány odměny dohromady v celkové výši cca 40 000,- Kč. J. Rangl nechal vyplatit jedné pracovnici 75 000,- Kč. Proč asi? A pokud požadavek na kvalitní práci, na schvalování drobných nákupů, které p Dvořáková zajišťovala a nebo na kontrolu provozu služebního auta p. Dvořákovou považuje J. Rangl za šikanu, nestojí toto napadání starosty za další komentář. To, že soud řešil pouze zástup nepřítomného starosty místostarostou jako legální záležitost a nic jiné soud nezajímalo, je bohužel fakt a chtěli bychom touto cestou J. Ranglovi poděkovat, že p. Dvořákové nevyplatil třeba milion. Vždyť on vlastně ušetřil městu Planá nad Lužnicí velké peníze. Když už soud přiznal odměnu p. Dvořákové, nechal starosta samozřejmě provést všechny zákonné srážky (daň ze mzdy, příspěvek na sociální a zdravotní pojištění). To říká zákon a to by autor článku i poskytovatel zaručených informací J. Rangl měl vědět. Vždyť o dodržování zákona J. Ranglovi přece vždy šlo. Jenom se to nesmělo týkat jeho osoby a jeho oblíbených.                         

     K lesům velice stručně. Město vlastní cca 130ha lesů. V duchu bývalé smlouvy na správu lesů bylo postupováno stejně již několik let, tzn. včetně doby, kdy na radnici „seděl“J. Rangl. V té době mu to zřejmě nevadilo, a nebo si podobné starosti vůbec nepřipouštěl. Likvidace větví vzniklých z údržby městské zeleně se prováděla tak, že je technické služby města spalovaly. Nedokázal vymyslet, přestože je to údajně veliký bojovník za ochranu přírody, jiný způsob likvidace. Nový místostarosta Stanislav Vyhnal zajistil štěpkování větví a následný prodej štěpky. Pohyb cen při prodeji dřeva i uvedené štěpky je zcela normální. Kdo nevěří, doporučuji prověřit, ale prosím, u odborníků. Ke zjištění cen v místě a v daném čase obvyklé stačí jen několik telefonátů. Prodejní ceny dřeva schvalovala rada města. Že přitom využívala zkušenosti dlouholetého lesáka Stanislava Vyhnala, je zcela legitimní. Od 1. 1. 2017 si správu lesního hospodářství provádí Planá nad Lužnicí sama. Využívá k tomu St. Vyhnala, který má licencovanou odbornost a může ji pro město zcela bezproblémově dělat. A bude jí vykonávat jako součást své funkce místostarosty. Byl vybrán bez výběrového řízení, protože skutečně neexistuje jediný logický důvod, proč bychom měli na činnost, kterou bude vykonávat prakticky pracovník města jako svou pracovní náplň vypisovat výběrové řízení. Rozhodně ne proto, aby „chytrým“ kritikům nechybělo ze strany města další výběrové řízení. Zadávání prácí bagrem panu Drtinovi bez výběrového řízení byla doména J. Rangla.  Místostarosta, který ho vystřídal, pokračoval úplně stejným způsobem. Je vidět, když dva dělají totéž, není to vždy totéž.

     Ke koncertu skupiny Vodovod jen krátké vysvětlení, které dle našeho dojmu pochopili všichni účastníci zasedání zastupitelstva. Ukázalo se, že ne všichni dokážou jednoduché a čitelné vysvětlení dobře pochopit. Pokud by skupina běžně vystupovala za 8 a ž 10 tisíc Kč, jak uvádí v článku J. Rangl, tak bychom si ji zřejmě objednávali na všechna další kulturní vystoupení, která v Plané nad Lužnicí připravujeme. U té částky chybí maličkost tj. jedna nula a nebo se bavíme o zcela jiné skupině. Dohoda mezi kulturním referentem a kapelou Vodovod byla jasná. Město zaplatí za vystoupení 100 000 korun a kapelu nic jiného nezajímá. To znamená, že riziko potřebné návštěvnosti při venkovním koncertu jde za městem, a nebo městu zůstane 10 % z tržby a riziko nese kapela. Vzhledem k požadované výši za vystoupení se město rozhodlo pro variantu desetiprocentního podílu na tržbách a žádného rizika. Z uvedeného důvodu není v příjmech města vybrané vstupné (těch deset procent bylo použito na zapůjčení podia, které bylo v majetku skupiny Vodovod, na další akci, která se konala o 2 dny později), ale také nejsou ve výdajích města žádné náklady za vystoupení skupiny. To, že měl mít i tento postup kulturní referent podchycený smlouvou, nikdo nezpochybňuje, to je prostě fakt a na tento nedostatek byl také upozorněn.

     Zásadním problémem, který byl ve zprávě finančního výboru uveden a autorkou článku patřičně okomentován, byla pohledávka za nájem restaurace Maxim. To prostě byl zjištěný  nedostatek, který nikdo nezpochybňuje a za který zodpovídá konkrétní osoba. Plánská vnitřní směrnice jasně říká, jak má zodpovědný pracovník městského úřadu postupovat. Tvrzení, které J. Rangl uvedl na zastupitelstvu a které autorka článku velice ochotně sdělila čtenářům Táborska je lež! Rada města si nechala předložit dokumenty, ze kterých mělo vyplývat pravidelné informování starosty o pohledávkách za nájemcem restaurace Maxim. Těmi podklady, které starosta dostává jedenkrát ročně k nahlédnutí, je roční účetní závěrka města o rozsahu cca 450 listů, z nichž většina listů je potištěna z obou stran. To znamená, že jednou za rok dostává starosta k nahlédnutí složku o rozsahu cca 700 stránek, když na jedné stránce je také uvedena pohledávka za nájemcem Maxima. Tvrdit na základě uvedeného, že starosta města byl pravidelně informován o dluzích, je ze strany účetní nehorázná drzost, když sama je zodpovědná za dodržování citované směrnice. Rada města provedla rovněž kontrolu ročních závěrek za předešlé roky a vyšlo najevo, že pohledávka je již dlouhodobá a k nárůstu  došlo především v době, kdy členem inventarizační komise byl J. Rangl. Tento pán se klidně podepisoval pod soupisy pohledávek, včetně rozepsaných pohledávek za nájemcem Maxima. Z původní výše cca 90 tis. Korun narostla pohledávka až na cca 300 tis. Kč. Z podepsaných osob byl J. Rangl jednoznačně funkčně nejvyšší, ale se zjištěným stavem  neudělal vůbec nic. Radu města ani nikoho jiného neinformoval. Otázkou je proč asi?  Byl to záměr nebo jen jedno z mnohých pochybení tehdejšího místostarosty. Problém se mohl a měl řešit již daleko dříve. Dnes tatáž osoba tj. J. Rangl zjišťuje šokující stav a pranýřuje existenci pohledávky a obviňuje starostu. Staré české pořekadlo zní: Zloděj křičí, chyťte zloděje“, jak příznačné pro tento příklad. J. Rangl svými podpisy jednoznačně potvrdil, že o pohledávce dávno a trvale věděl, ale bohužel se zjištěným nedostatkem neudělal vůbec nic a starosta je dnes ten neschopný, který to nezjistil se sedmisetstránkového materiálu. Zřejmě i v tomto případě platí, že když dva dělají totéž, není to totéž, i když zde oba dva rozhodně nedělali totéž. 

     Poslední poznámka se týká tvrzení, že město v rozporu s vlastní vyhláškou nevybírá rekreační poplatky od provozovatelů ubytovacích kapacit. Povinnost platit poplatky z ubytovacích kapacit a rekreační poplatek jsou dvě zcela rozdílné záležitosti a povinnost je zcela na provozovateli ubytovacích nebo rekreačních zařízení. Samozřejmě, ten kdo má poplatky obdržet má možnost a právo kontroly. Možnost je jedna věc a kapacitní možnosti ze strany kontrolujícího je věc druhá. Proto vidí rada města řešení v provedení personálního auditu, který odhalí vytížení nebo nevytížení jednotlivých pracovníků městského úřadu. A dovolujeme si tvrdit, že potřebu pracovníka, v jehož pracovní náplni bude především kontrola, potvrdí uvedený audit a kontrola se nebude týkat jenom vybírání poplatků.     

     Rada města nikdy netvrdila a ani v současné době netvrdí, že dělá všechno bez chyb a nedostatků. V řadě věcí právě napravuje chyby a nedostatky, které zůstaly po J. Ranglovi a jemu podobných. Do dnešní doby jsme se drželi zásady, že praní „špinavého prádla“ tj. zjištění chyb a závad řešíme uvnitř města a nepředhazujeme „potravu“ tisku, jehož podobnost s bulvárem je čistě náhodná. O schváleném souběhu pracovních poměrů bývalého ředitele technických služeb J. Ranglem, o schváleném nebo minimálně trpěném pokusu o daňový podvod, jsme tisk neinformovali. My jsme prostě tyto „dobré činy“ pana J. Rangla napravili a ono to funguje a lépe.

     Vztah J. Rangla ke kultuře v Plané nad Lužnicí je všeobecně známý. Někomu prostě vadí, že se lidé sejdou. Někdo si dal podporu kultury jako nic neříkající volební heslo do volebního programu, jiní se snaží pro kulturní vyžití občanů Plané nad Lužnicí něco dělat. A téměř v drtivé většině případů nezištně, „za párek a pivo“ včetně starosty města. Všechny kulturní akce se konají po pracovní době, pokud si nemyslíme, že někteří jedinci prostě mají pracovní dobu 24 hodin denně. Kultura rozhodně není to nejdůležitější, co by mělo vedení města řešit. Rozsah investičních akcí, které se realizují každoročně v Plané nad Lužnicí svědčí zcela jasně o něčem jiném. Na druhou stranu má i kulturní, sportovní a společenské dění v životě našeho města své místo. Snažíme se tomu vyčlenit v rozpočtu určitý objem finančních prostředků, ale také se sami zapojit do této činnosti. Realizace převážné části kulturních akcí je závislá na dobrovolné práci desítek nadšenců, kterým není jedno, zda se o Plané nad Lužnicí bude mluvit jako o „mrtvém“ městě nebo o městě, kde lidé jenom nebydlí, ale kde také lidé žijí. A o tom normálním lidském přístupu byl i příspěvek manželky starosty, ze kterého si autorka článku p. Kolářová vybrala jen to, co se jí hodilo.

     Závěrem bychom chtěli připomenout úvod příspěvku. Zřejmě je škoda, že svůj projev přednesl prezident republiky, z něhož je úvod článku použit, až 26. prosince 2016. Třeba bychom se dočkali objektivnějších informací, ale kdo ví, třeba také ne.

     Děkujeme všem čtenářům za pozornost, kterou věnovali našemu vyjádření a ujišťujeme je, že se raději budeme věnovat skutečné práci pro naše město a třeba i odstraňování nedostatků, které ve své práci máme. Za bezchybné se nepovažujeme, my rozhodně ne.

                                                                                                        Rada města Planá nad Lužnicí  

OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ VYDAVATELSTVÍ TÝDENÍKU TÁBORSKO

Planá nad Lužnicí - Kouzlo starých pohlednic

Publikaci tvoří dostupné pohlednice od nejstarších z roku 1898 až do roku cca 1960, což znamená více jak půlstoletí v životě a vývoji města. Kniha obsahuje 264 starých pohlednic, které představují nejrozsáhlejší obrazovou část díla. Na závěr jsou přidány Techniky tisku pohlednic, Stručná historie vzniku pohlednic, Seznam nakladatelů a fotografů plánských pohlednic a především pak, pro mladé čtenáře, Slovníček staročeských a cizích pojmů.
              

         Kalendář Planá nad Lužnicí 2016

 

Vodnický kaňoning
více
Dechovkový festival
více
Uzavírka pozemní pokunikace ul. Strkovská
více
Přerušení dodávky TUV
více
INFORMACE – VÝLET – 23. DOLŇÁCKÉ SLAVNOSTI – HLUK – 1.– 2. 7. 2017
více
Rozpočtová opatření č. 28 až č. 39
více
Rozpočtová opatření č. 26 až č. 27
více
73. RM konaná dne 7.6.2017
více
72. RM konaná dne 24.5.2017
více
Nabídka brigády v DPS
více
71. RM konaná dne 10. 5. 2017
více
Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 2053/192
více
Zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 2053/35 a p.č. 2053/169
více
Opatření obecné pobahy_stanovéní přechodné úpravy provozu na silnici č.III/13531
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka_Zemanová
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka_Kolářová
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka_Kolář
více
Výzva a zadávací dokumentace na stavbu : Větrání se zpětným získáváním tepla pro MŠ Planá nad Lužnicí
více
Hospodaření města k 30.4.2017
více
OZV č.4/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Plánované akce v přednáškovém sále a na zahradě fary 6/2017
více
Placení odpadu 2017
více
70. RM konaná dne 2. 5. 2017
více
69. RM konaná dne 26. 4. 2017
více
Smlouvy o poskytnutí příspěvku 2017
více
Rozpočtová opatření č. 18 až č. 25
více
68. RM konaná dne 12. 4. 2017
více
Seznam nepronajatého majetku v k.ú. Planá nad Lužnicí
více
Hospodaření města k 31.3.2017
více
Městský ples v Sokolovně 14.1.2017 - Polonéza
více
Plán výstav v muzeu Fara pro rok 2017
více
67. RM konaná dne 29. 3. 2017
více
Rozpočtová opatření č. 1 až č. 17
více
Hospodaření města k 28.2.2017
více
Ceník prací a služeb od 1.1.2017
více
Hospodaření města k 30.9.2016
více
Hospodaření města k 31.7.2016
více
Hospodaření města k 31.1.2017
více
66. RM konaná dne 15. 3. 2017
více
15. ZM konané dne 6. 3. 2017
více
Svazku obcí mikroregionu Táborsko_návrh rozpočtu, rozpočtové opatření, schválený rozpočet
více
65. RM konaná dne 1. 3. 2017
více
64. RM konaná dne 22. 2. 2017
více
Kalendář přistavování kontejneru na bioodpad v roce 2017
více
Střednědobý rozpočtový výhled města do roku 2022
více
63. RM konaná dne 8. 2. 2017
více
Video_otevření Sokolovny
více
Okénko Planá- Sokolovna
více
62. RM konaná dne 25. 1. 207
více
Hospodaření města k 31.12.2016
více
61. RM konaná dne 11. 1. 2017
více
60. RM konaná dne 28. 12. 2016
více
OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ VYDAVATELSTVÍ TÝDENÍKU TÁBORSKO
více
Rozpočtová opatření č. 148 až č. 179
více
Hospodaření města k 30.11.2016
více
Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce bytu v bytovém domě ČSLA čp. 444
více
14. ZM konané dne 7. 12. 2016
více
ROZPOČET NA ROK 2017
více
Termín placení odpadu pro rok 2017
více
Výsledky ankety- krajinářský park
více
Kalkulace ceny tepla na rok 2017
více

PočasíVíce počasí