Kácení dřevin

Kácení dřevin rostoucí mimo les

 

1. Základní informace k životní situaci

Kácení je povolováno rozhodnutím ve správním řízení. Ke kácení z důvodu stavebního záměru povolovaného v územním, nebo stavebním řízení  vydáváme závazné stanovisko pro stavební úřad vedoucí stavební či územní řízení.
 

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka
 

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O povolení je nutno žádat, je-li obvod stromu větší než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a plocha keřů větší než 40 m2. To neplatí, vztahuje-li se na dřevinu nebo na pozemek, na kterém roste, jiný ochranný režim (přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom), a pro podnikající osoby.
 

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti (k vyzvednutí na MěÚ Planá nad Lužnicí, ke stažení - viz formuláře)
 

5. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušný obecní úřad: pro dřeviny rostoucí na katastrálním území města Planá nad Lužnicí: MěÚ Planá nad Lužnicí
 

6. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Planá nad Lužnicí, Eva Čecháčková, Ing. Vladimíra Sedlová, v úředních hodinách
 

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Parcelní číslo pozemku a katastrální území, popis dřevin (druh, počet, velikost, obvod kmene ve výšce 130cm, stáří), zákres dřeviny v mapce, důvod kácení, příp. souhlas vlastníka či spoluvlastníka
 

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, nebo žádost o vydání závazného stanoviska (formulář k vyzvednutí na MěÚ Planá nad Lužnicí, elektronicky v příloze)
 

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit, další povinnosti 

Poplatky za řízení nejsou ukládány. Ukládá se náhradní výsadba za pokácené dřeviny.
 

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 60-ti dnů, ve složitějších případech do 90-ti dnů
 

11.Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Spoluvlastníci, občanská sdružení
 

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

 

13. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění

 

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí, odvolání může podat pouze účastník řízení 

 

15.Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za přestupek (fyzická osoba), pokuta za protiprávní jednání (právnická osoba a fyzická osoba podnikající) a uložení nápravných opatření
 

16. Nejčastější dotazy

Kdy se kácí: v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. běžného roku
 

17. Související životní situace a návody, jak je řešit

Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, tj.ze zdravotních důvodů (kůrovec), nebo  za účelem obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce, z důvodů ohrožení života či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu není povolení ke kácení třeba, v těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů předem MěÚ Tábor, odbor životního prostředí, který je může pozastavit, omezit či zakázat. Formuláře jsou ke stažení na www.tabor.eu.  Ke kácení ve zvláště chráněném území, významném krajinném prvku,  památného stromu, vydává stanovisko také MěÚ Tábor, odbor životního prostredí, oddělení ochrany přírody a krajiny, následně kácení řeší MěÚ Planá nad Lužnicí.

 

18. Kontaktní osoba

Eva Čecháčková, cechackova@plananl.cz, tel.383 134 067  a Ing. Libor David, david@plananl.cz, 381 291 320