Úmrtí

1. Pojmenování (název) životní situace

Úmrtí občana

2. Základní informace k životní situaci

Úmrtní list

3.  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněné osoby: manžel/ka/, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci
(zák. 301/2000 Sb. o mantrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Dle § 25, písm.d, zák. 301/2000 Sb. osoba, která není v příbuzenském vztahu k zemřelému

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Po obdržení oznámení o úmrtí občana se rodina obrátí na pohřební službu, která spolupracuje s matričním úřadem.
Úmrtní list vystaví matriční úřad, v jehož matričním obvodu osoba zemřela.

5. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Planá nad Lužnicí, matrika, Zákostelní 720

6. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Po obdržení oznámení o úmrtí občana se rodina obrátí na pohřební službu, která spolupracuje s matričním úřadem.

Na pohřební službě odevzdá občanský průkaz zemřelého

K doložení oprávněnosti k převzetí úmrtního listu předloží oprávněná osoba občanský průkaz a rodný list.

Neoprávněná osoba předloží občanský průkaz, doložení oprávněného zájmu (např. potvrzení o účasti v dědickém řízení)

Úmrtní list je zaslán objednavateli poštou

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vystavení prvopisu úmrtního listu nepodléhá správnímu poplatku

8.  Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů po obdržení podkladů od zdravotnického zařízení nebo lékaře

9. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

10. Kontaktní osoba

Marie Holanová, Email: Holanova@plananl.cz , tel.381291832