Protipovodňové opatření na Lužnici

Účelem stavby je zřízení protipovodňové ochrany zástavby města Planá nad Lužnicí. Úroveň ochrany je navržena na povodňový průtok Q50 s navýšením o bezpečnostní rezervu 0,3 m. Návrh úrovně ochrany byl proveden v předcházejícím stupni dokumentace na základě technickoekonomického posouzení srovnáním předpokládaných nákladů a odhadu povodňových škod pro různé průtoky a různé stupně ochrany s ohledem na periodicitu těchto jevů. Navržená protipovodňová ochrana spočívá v omezení rozlivu protipovodňovou stěnou. Vzhledem k tomu, že trvalý pohled na betonovou stěnu na břehové hraně je pro občany města nepřijatelný a nelze jej vyvážit ani problémy při výstavbě a drobnými obtížemi za povodní, jejichž řešení bude v kompetenci města, byla po dohodě s volenými zástupci města navržena nadzemní část protipovodňové ochrany z mobilního hrazení a to převážně v celé výšce. V místě, kde není možné nebo vhodné použití mobilního hrazení v celé výšce bude vzdušný i návodní povrch betonových protipovodňových zdí tvořen reliéfem hrubého řádkového kamenného zdiva vytvořeným otiskem matric vkládaných do bednění. Hlavním argumentem pro tyto úpravy byl požadavek na „zlidštění“ protipovodňové ochrany tak, aby Planá nad Lužnicí nadále zůstala pro obyvatele a návštěvníky atraktivním městem. Při projednávání byl kladen důraz na estetické řešení protipovodňové ochrany nejen v pohledu přes linii PPO na řeku, ale i při pohledu jak přímo z řeky, tak z protějšího břehu.