ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv projektů
ikona článku

Stavební úpravy sběrného dvora

Účelem stavby je rozšíření a stavební úpravy areálu sběrného dvora v Plané nad Lužnicí a jeho napojení na stávající vodovod a kanalizaci.

Orientační údaje stavby:
SO – 01 - Stávající sklad
Objekt je v celém rozsahu užitkový - je využíván jako sklad, do kterého je vestavěno sociální zázemí pro jednoho zaměstnance celého
sběrného dvora. Ve skladu se nebude trvale zdržovat. Hala má tvar obdélníku o půdorysných rozměrech 14,70x10,90m. Hřeben sedlové střechy
je ve výšce 5,90m (měřeno od stávající podlahy ±0,0=398,76 m n. m.). Zastavěná plocha objektu je 160,23m2 a obestavěný prostor je 864,65m3.
K tomuto skladu je z východní strany přistavěn krytý přístřešek, který není a nebude součástí areálu sběrného dvora.

SO – 02 - Odpadové hospodářství
Objekt je v celém rozsahu užitkový - je využíván jako krytý prostor, ve kterém se umístí jednotlivé kontejnery s odpadem nutným ochránit před
povětrnostními vlivy. V tomto prostoru se nebude trvale zdržovat žádný zaměstnanec. Objekt má tvar otevřeného písmene L o max. půdorysných
rozměr 21,50x5,0m při šířce obou ramen 5,0m. Hřeben pultové střechy je ve výšce 4,60m (měřeno od stávající podlahy ±0,0=398,76 m n. m.). Zastavěná plocha objektu je 165,32m2 a obestavěný prostor je 640,0m3.

SO – 03 - Zpevněné plochy
Zpevněná plocha bude z asfaltového betonu a bude částečně ukončena obrubníky, které se obetonují, částečně bude dotažena k objektům
SO – 01 a SO - 02 a částečně se napojí na podezdívku oplocení. Zpevněná plocha má rozlohu 790,0m2 . Na tuto plochu přímo navazují nové zelené
plochy, které se osadí stromy a keři. Jejich rozloha je 136,0m2. Povrch ploch se zatravní nebo se pokryje mulčovací kůrou.

SO – 04 - Oplocení
Oplocení pozemku je stávající, ale bude částečně demontováno (vysoké 1,70m v délce 22,0m) a částečně doplněno oplocením novým.
Stávající je z drátěné na ocelových sloupcích s betonovou podezdívkou, která je v západní části ve špatném stavu. Úprava oplocení sestává z demontáže celé západní části včetně vrat, demontáži stávajícího hlavního vjezdu a vstupu a dále stávajících vrat do stávající haly a oplocení směrem
od nich k východnímu rohu pozemku. Nové oplocení bude od severu začínat zdí ukončenou oplechovaným železobetonovým věncem (vysoké 1,70m v délce 6,50m), za kterou bude zajíždět nová pojezdná brána výšky 1,70m a šířky 5,0 z tenkostěnných profilů. Dále bude následovat nová betonová
podezdívka s ocelovými sloupky a drátěným oplocením (vysoké 1,70m v celkové délce 41,0m). Vjezdová vrata se provedou jako dvoukřídlová
otvíravá z tenkostěnných profilů výšky 1,70m široké 4,0m, stejně jako vrata ke stávajícímu skladu. Zbývající část oplocení až k SO – 01a dále od SO – 02 k oplocení pozemku p. č. 466 je drátěné s ocelovými sloupky a podezdívkou. Oplocení mezi hlavním vjezdem a bočním vjezdem k hale (jižní
část) se z části ponechá (podezdívka a sloupky), bude pouze vyměněno pletivo šířky 1,40m v délce 23,0m.

SO – 05 - Kanalizační přípojka
Nová kanalizace je napojena do stávajícího městského rozvodu v sousední ulici p. č. 3188 ve správě ČEVAKu. Přípojka je rozdělena do dvou
větví 5. 1 a 5. 2 a je v celém rozsahu gravitační. Ve dvoře jsou pro odvod dešťových vod osazeny dvě uliční vpusti UV, ke kterým je zpevněná plocha
vyspárována. Připojení vpustí a střešních dešťových svodů z objektů SO – 01 a SO - 02 je provedeno potrubím PP SN10 DN200 stejně jako odvod
těchto vod do stávající kanalizace – větev 5. 1, která je dlouhá 33,50m. Do ní je napojena splašková kanalizace ze sociálního zázemí v objektu SO – 01z potrubí PP SN10 DN150 – větev 5. 2 o délce 10,50m. V místě napojení je umístěna kanalizační šachta KŠ.

SO – 06 - Vodovodní přípojka
Nová voda je napojena ze stávajícího městského rozvodu v sousední ulici p. č. 3188 ve správě ČEVAKu přes novou vodoměrnou šachtu VŠ
v areálu sběrného dvora do objektu SO - 01. Napojení je provedeno vložením nového šoupěte Š se zemní soupravou a ventilačním poklopem.
Přípojka je provedena potrubím LPE DN 2´´ a je dlouhá 7,70m.

ikona článku

Přístavba mateřské školy

Jedná se o přístavbu  mateřské školky - účelem je zvýšení kapacity mateřské školky o 40 dětí.
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU:

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:  145,05 m2

OBESTAVĚNÝ PROSTOR:  1131,36 m3

PLOCHA OBYTNÁ:               244,6 m2 

PLOCHA UŽITKOVÁ:           244,6 m2

PLOCHA GARÁŽE:  není

 SVĚTLÁ VÝŠKA PŘÍZEMÍ:  3000 mm

SVĚTLÁ VÝŠKA PODKROVÍ:  průměrná  3700 mm

KONSTRUKČNÍ VÝŠKA: 3300 mm

KAPACITA  STÁVAJÍCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY:  170 dětí

KAPACITA  PŘÍSTAVBY  MATEŘSKÉ ŠKOLKY: 40 dětí

 NOVÁ  KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLKY CELKEM: 210 dětí

VELIKOST JEDNÉ TŘÍDY : 82,2 m2

1. Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

a)  zhodnocení staveniště  : Staveniště je mírně svažité  od východu k západu .Rozdíl mezi  U.T. u stávající školky a U.T. přístavby je 50-60 cm. Plocha je zatravněná s těmito  nadzemními překážkami :

    - kabel silnoproudu E.ON ,který bude přeložen  jako samostatná stavba

    -  chodník ze zámkové dlažby – bude zrušen  a nahrazen novým viz. SO 03

b) urbanistické a architektonické řešení vč.pozemků souvisejících:

    Přístavba mateřské školky bude plně respektovat  architektonické řešení současné budovy mateřské školky.

   Jde pouze o rozšíření  mateřské školky při respektování  stávajícího urbanistického řešení.Objekt přístavby mateřské školky je dvoupodlažní nepodsklepený. Přístavba přímo navazuje na provoz současné mateřské školky. Vstup objektu mateřské školky zůstane původní  a bude  používán i pro budovanou přístavbu. V přízemí a patře budou provedeny nové  třídy po 20 dětech ( jedna třída v prízemí a druhá v patře).Každá třída bude mít vlastní sociální zařízení, šatnu dětí a výdejnu stravy. Přístup do tříd  bude po stávající chodbě  a schodišti  a přes příslušnou šatnu. Přístavba bude tvořit dva požární úseky .1.NP  bude mít požární únikovou cestu  přes prosklené dveře přímo venkovní plochu.Požární úniková cesta ze 2.NP bude po venkovním ocelovém požárním únikovém schodišti směrem k Farskému rybníku. Pro tuto požární únikovou cestu bude použito současné ocelové požární únikové schodiště umístěné ve štítě mateřské školky.

c) technické řešení  stavby  a  stav.objektů s popisem :    

     Přístavba  mateřské školky  bude zděnná nepodsklepená se dvěmi podlažími. Střecha je sedlová s plechovou krytinou .Stropní konstrukce nad 1.NP bude  montovaná železobetonová.Zdivo bude z keramických bloků např.porotherm.Nový přístupový chodník  bude ze zámkové betonové dlažby.

d)  napojení stavby na dopr. a tech.infrastrukturu:

         Stavba je  z hlediska pěšího přístupu  napojena  na nový chodník ,který se bude realizovat v rámci této stavby.Bude  nahrazovat současný chodník pro pěší ,který bude z důvodu přístavby ,zrušen. Nový chodník  bude napojovat chodník v ulici ČSLA  se stávajícím chodníkem  podél  současné budovy mateřské školky.Příjezd vozidly  k objektu zůstane původní.(  ke stávající mateřské školce ) Nová přístavba  bude napojena kanalizační přípojkou  na kanalizační splaškový řad  na severní straně stavby.Dešťová voda bude odvedena  do stávající  dešťové kanalizace  mateřské školky. Ostatní připojení  přístavby na energie a vodu  bude  řešeno ze stávající budovy mateřské školky( elektřina,vodo a vytápění).

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mç2 (JEN KE ¬TENÖ).pdf Půdorys 1NP 2036.6 Kb
mç3.pdf Půdorys 2NP 2073.5 Kb
mç4.pdf Řez A-A 1312.9 Kb
mç7.pdf Pohledy 509.3 Kb
ikona článku

Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Farského a Boreckého potoka

Ohrožení města z přívalových srážek vzniká vodami z povodí soustavy rybníků Strkovský – Farský – Malý Farský, které jsou soustředěny do centra města, kde průtočné kapacity stávajících trubních i otevřených recipientů jsou nedostatečné. Z tohoto důvodu dochází k lokálním povodním v prostoru mezi Farským rybníkem, tratí ČD a řekou Lužnicí.

Problematickými místy jsou zejména:

·         napřímená koryta vodních toků

·         zúžený betonový profil v podchodu pro pěší pod železniční tratí ČD

·         malá retenční schopnost Farského rybníka

·         nevhodná manipulace na soustavě rybníků Hejtman, Koberný, Košický a Strkovský

·         malá retence vody v povodí

Do návrhu budou zahrnuta tato opatření :

1.    Intravilánová revitalizace Farského potoka v úseku mezi křížením se železnicí a ústím do Malého Farského rybníka, včetně řešení zúženého betonového profilu v podchodu pro pěší pod železnicí

2.    Intravilánová revitalizace bezejmenného vodního toku v úseku mezi Strkovským rybníkem a ústím do Farského potoka včetně jeho levostranného přítoku

3.    Protierozní opatření v ploše povodí těchto dvou toků

4.    Suchá retenční nádrž nad městem v prostoru ohybu trasy železniční vlečky (mezi Farským rybníkem a silnicí E55) včetně revitalizace úseku toku v lokalitě případné zátopy, která je v současnosti využívána jako orná půda. Území je již zaneseno do územního plánu jako „WR3“ – „využití ohbí násypu železniční vlečky a stávající morfologie terénu k zajištění retence nadměrných odtoků z Farského rybníka.“

5.    Zvětšení retenční kapacity Farského rybníka formou odbahnění (v současnosti je rybník zanesen sedimentem z okolních polí) a případně navýšením hráze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Priloha_3_Prehledna_mapa.pdf Mapová příloha 9198.6 Kb
Priloha_4_Mapa_landuse_a_chranena_uzemi.pdf Mapová příloha 1069.9 Kb
Studie proveditelnosti přírodě blízká opatření.pdf Projektová dokumentace 3847.7 Kb
Tisk článku
ikona článku

Protipovodňové opatření na Lužnici

Účelem stavby je zřízení protipovodňové ochrany zástavby města Planá nad Lužnicí. Úroveň ochrany je navržena na povodňový průtok Q50 s navýšením o bezpečnostní rezervu 0,3 m. Návrh úrovně ochrany byl proveden v předcházejícím stupni dokumentace na základě technickoekonomického posouzení srovnáním předpokládaných nákladů a odhadu povodňových škod pro různé průtoky a různé stupně ochrany s ohledem na periodicitu těchto jevů. Navržená protipovodňová ochrana spočívá v omezení rozlivu protipovodňovou stěnou. Vzhledem k tomu, že trvalý pohled na betonovou stěnu na břehové hraně je pro občany města nepřijatelný a nelze jej vyvážit ani problémy při výstavbě a drobnými obtížemi za povodní, jejichž řešení bude v kompetenci města, byla po dohodě s volenými zástupci města navržena nadzemní část protipovodňové ochrany z mobilního hrazení a to převážně v celé výšce. V místě, kde není možné nebo vhodné použití mobilního hrazení v celé výšce bude vzdušný i návodní povrch betonových protipovodňových zdí tvořen reliéfem hrubého řádkového kamenného zdiva vytvořeným otiskem matric vkládaných do bednění. Hlavním argumentem pro tyto úpravy byl požadavek na „zlidštění“ protipovodňové ochrany tak, aby Planá nad Lužnicí nadále zůstala pro obyvatele a návštěvníky atraktivním městem. Při projednávání byl kladen důraz na estetické řešení protipovodňové ochrany nejen v pohledu přes linii PPO na řeku, ale i při pohledu jak přímo z řeky, tak z protějšího břehu.          

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
0_SEZNAM_PRILOH.pdf Protipovodňové opatření 35.1 Kb
A_PRUVODNI_ZPRAVA.pdf Protipovodňové opatření 114.6 Kb
B_SOUHRNNA_TECHNICKA_ZPRAVA.pdf Protipovodňové opatření 155.2 Kb
C_1_SITUACE_PLANA_PREHLEDKA_DOPRAVA.pdf Protipovodňové opatření 492.3 Kb
C_2_1_KOORDINACNI_SITUACE STAVBY_SO_01.pdf Protipovodňové opatření 3805.7 Kb
C_2_2_1_KOORDINACNI_SITUACE STAVBY_SO_02.pdf Protipovodňové opatření 2621 Kb
C_2_2_2_KOORDINACNI_SITUACE STAVBY_SO_02.pdf Protipovodňové opatření 1521 Kb
D_DOKLADOVA CAST_VYJADRENI_.pdf Protipovodňové opatření 8364.5 Kb
E_1_TECHNICKA_ZPRAVA_ZOV.pdf Protipovodňové opatření 222.7 Kb
F_1_TECHNICKA ZPRAVA_INZ_OBJEKTY.pdf Protipovodňové opatření 157.6 Kb
F_2_1_1_SITUACE_INZENYRSKEHO_OBJEKTU_SO_01.pdf Protipovodňové opatření 5597.8 Kb
F_2_1_2_PODELNY_PROFIL_SO_01.pdf Protipovodňové opatření 416.3 Kb
F_2_1_3_CHARAKTERISTICKE_PRICNE_REZY_SO_01.pdf Protipovodňové opatření 204.6 Kb
F_2_1_4_1_CERPACI_SACHTA_SO_01_CS_1_1.pdf Protipovodňové opatření 175.6 Kb
F_2_1_4_2_CERPACI_SACHTA_SO_01_CS_1_2.pdf Protipovodňové opatření 130.1 Kb
F_2_2_1_1_SITUACE_INZENYRSKEHO_OBJEKTU_SO_02.pdf Protipovodňové opatření 3836.9 Kb
F_2_2_1_2_SITUACE_INZENYRSKEHO_OBJEKTU_SO_02.pdf Protipovodňové opatření 2859.3 Kb
F_2_2_2_PODELNY_PROFIL_SO_02.pdf Protipovodňové opatření 557.9 Kb
F_2_2_3_CHARAKTERISTICKE_PRICNE_REZY_SO_02.pdf Protipovodňové opatření 194.9 Kb
F_2_2_4_1_CERPACI_SACHTA_SO_02_CS_2_3.pdf Protipovodňové opatření 123.5 Kb
F_2_2_4_2_CERPACI_SACHTA_SO_02_CS_2_4.pdf Protipovodňové opatření 130.8 Kb
H_1_ZPRAVA_INVENTARIZACE.pdf Inventarizace dřevin 244.5 Kb
H_2_1_SITUACE_SO_01.pdf Situace kácení dřevin 1245.6 Kb
H_2_2_1_SITUACE_SO_02.pdf Situace kácení dřevin 775.3 Kb
H_2_2_2_SITUACE_SO_02.pdf Situace kácení dřevin 718.2 Kb
J_ORIENTACNI_PROPOCET_NAKALDU.pdf Protipovodňové opatření 86 Kb
X_1_GEOTECH_PRUZKUM_ZPRAVA.pdf Protipovodňové opatření 22301.2 Kb
SITUACE_INZ_OBJEKTU_nova_situace.pdf Nová situace po změně 1079.2 Kb
PLANA_PODEL_nova_situace.pdf Nová situace po změně 373.8 Kb
Rozhodnutí_JKraje_PPO_Planá_nad_Lužnicí_nabytí_právní_moci.pdf stavební povolení - řízení 1930.4 Kb
Rozhodnutí_PPO_Planá_nad_Lužnicí_nabytí_právní_moci.pdf stavební povolení - řízení 3930 Kb
Rozhodnutí_PPO_Planá_nad_Lužnicí.pdf stavební povolení - řízení 182.9 Kb
Sminolta 2.11051810420_stavební_povolení.pdf stavební povolení - řízení 1236 Kb
Tisk článku
Tisk článku
ikona článku

Obnova zámeckého parku

stom

 

 

 

 

Zámecký park obsahuje velký potenciál dalšího rozvoje a možnosti využívání.

 

 

 

 

 

Cílem projektu je přeměna opuštěného zanedbaného parku, v místo rozkvětu, krásy a pohody. Toho bude dosaženo odstraněním silně poškozených a nemocných stromů a nevhodných náletových dřevin,            ošetřením perspektivních stromů, výsadbami hodnotných dřevin a přeměnou ruderálních porostů na travnaté plochy.

Potom se park stane vyhledávaným místem využívaným pro odpočinek a rekreaci.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
PD - Zámecký park 1.pdf Stávající stav 5092.1 Kb
PD - Zámecký park 2.pdf Stávající stav parku a kácení 5092.1 Kb
PD - Zámecký park 3.pdf Návrh sadovnických úprav 5092.1 Kb
PD - Zámecký park 4.pdf Obnova zámeckého parku 5092.1 Kb
TZ Obnova zámeckého parku.pdf Technická zpráva - Obnova zámeckého parku 176.8 Kb
Tisk článku
ikona článku

Novostavba chodníku – přechodu tř. ČSLA, Planá n. Luž.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plana_E55_chodnik _příčné řezy.pdf Novostavba chodníku – tř. ČSLA, Planá n. Luž. 474.3 Kb
plana_E55_chodnik_situace celková.pdf Novostavba chodníku – tř. ČSLA, Planá n. Luž. 336.3 Kb
plana_E55_chodnik_situace kn.pdf Novostavba chodníku – tř. ČSLA, Planá n. Luž. 254.2 Kb
ikona článku

Rekonstrukce Sokolovny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pudorys 1.N.P.- novy stav.pdf První poschodí 1157.4 Kb
pudorys 2.N.P.- novy stav.pdf Druhé poschodí 939.8 Kb
pudorys 3.N.P.- novy stav.pdf Třetí poschodí 583.3 Kb
rez A-A - novy stav.pdf Vnější pohled 340.8 Kb