Městská policie
ikona článku

Městská policie Planá nad Lužnicí

Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve smyslu zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii a plní další úkoly v rámci působnosti města.

Její služebnu naleznete v přízemí budovy Městského úřadu, Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí.

Kontakt na Městskou policii Planá nad Lužnicí:

Tel:                  383 133 292

email:              MP@plananl.cz

 

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE Planá nad Lužnicí

Ing. Libor Filip , tel.   731 677 210         Miloslav Volek, tel. 731 677 209               DiS. David Valerián, tel. 737 750 243

                                       

Foto - Libor Filip                           Foto - Miloslav Volek                            Foto - David Valerián

PŮSOBNOST MĚSTSKÉ POLICIE

  • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
  • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.
  • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.
  • Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
  • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení.
  • Podílí se na prevenci kriminality v obci.
  • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.
  • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce a v rozsahu stanoveném zákonem o přestupcích projednává přestupky v blokovém řízení, další přestupky předává k projednávání přestupkovému oddělení města.
  • Upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.
  • Zabezpečuje odchyt psů.