Komise rady
ikona článku

Komise stavební a investiční

Členové a náplň činnosti

Komise stavební a investiční

Předseda:  ing. Milan Mařík

Členové:   Jan Hořejší, Milan Holý

 

Náplň:

Komise stavební a investiční je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti stavební a investiční. Projednává zejména nové investiční záměry, průběh realizace investičních akcí.  Projednává vlastní podněty, podněty občanů a institucí v oblastech investičních, stavebních, územního plánování a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává záležitosti dotačních titulů z Operačních fondů a grantů. Konzultuje přípravu územního plánu a rozvojových lokalit na území města Plané nad Lužnicí. Připravuje návrhy prezentace připravovaných projektů a článků do Plánských ozvěn. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

 

- stavební záležitosti města,

- konzultace a podklady  pro hodnocení stavební projektové dokumentace,

- evidence závad, předkládání návrhů a zajištění dohledu nad investičními akcemi,

- aktivně se účastní na územním plánování v katastru města,

- spolupracuje s komisí životního prostředí,

- příprava příspěvků do Plánských ozvěn.