ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Komise rady
ikona článku
Tisk článku

Povodňová komise

Povodňovu komisi města zřizuje rada města. Předsedou povodňové komise je starosta obce. Dalšími členy komise byli jmenováni volení zástupci města, pracovníci Městského úřadu Planá nad Lužnicí a zástupci hasičů. Podle potřeby a na základě rozhodnutí předsedy komise nebo jeho zástupce, mohou být do činnosti komise zapojeni i další pracovníci městského úřadu, městské policie a členové dobrovolného hasičského sboru města. Povodňovou komisi města svolává starosta nebo jeho zástupce.

Povodňová komise města pracuje na úrovni města a integrovaných obcí. Městská povodňová komise je podřízena povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Kompetence povodňových orgánů jsou stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů.

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací v území. Stanoví směrodatné limity stupňů povodňové aktivity, které vychází z platných právních norem, upravujících tuto problematiku a respektují související povodňové plány a zkušenosti z dřívějších povodní.

Povodní se ve smyslu cit. zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň) nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 
Složení povodňové komise:
 

předseda

 Jiří Rangl
starosta města

místopředseda

Mgr. Josef Pluhař
místostarosta města

tajemník

Ing. Milan Mařík
 

člen

Bc. Ladislav Havlíček
 

člen

Vendula Trachtová
 

člen

Eva Čecháčková
 
 
 
V případě povodní a vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu se stávají povodňové komise součástí krizového štábu města Plané nad Lužnicí.
 
Podle zákona 254/2001 Sb., o vodách  jsou tři stupně povodňové aktivity:
  • Stav bdělosti - nastává při nebezpečí přirozené povodně. Lužnice, hlásný profil Klenovice, hladina 190cm, Q73,5m3s.
  • Stav pohotovosti - se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá  v povodeň. Lužnice, hlásný profil Klenovice 240cm, Q115m3s.
  • Stav ohrožení - se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Lužnice, hlásný profil Klenovice hladina vody 300cm, Q186m3s.
Tisk článku