ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Matrika - evidence obyvatel
Tisk článku

Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu.

Základní informace k životní situaci

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.
 

1.Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce.
 

2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnění přihlašovacího lístku k trvalému pobytu, předložení potřebných dokladů.
 

3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Předložením přihlašovacího lístku k trvalému pobytu spolu s příslušnými doklady příslušnému úřadu.
 

4. Na které instituci životní situaci řešit

V místě nového trvalého pobytu na obecním (městském) úřadu.
 

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Planá nad Lužnicí, Eva Čecháčková nebo matrika p. Marie Holanová
 

6.Jaké doklady je nutné mít s sebou

Hlášení pobytu
k provedení změny místa trvalého pobytu je občan povinen předložit vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na ohlašovně) a  občanský průkaz, u kterého není oddělena vyznačená část v důsledku změny trvalého pobytu. Nemá-li platný občanský průkaz, musí se prokázat obdobným dokladem, který je veřejnou listinou. Doporučujeme vzít s sebou rodný list, k odstranění nepřesností v informačním systému. Pokud občan ukončil pobytu v cizině, předkládá cestovní pas, po nabytí občanství ČR doklad o nabytí občanství. Dále je povinen předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí) nebo předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí nebo jiná nabývací listina, např. kupní smlouva opatřena registračním razítkem katastrálního úřadu) anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (byt či obytnou místnost) anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Ukončení pobytu
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu a předkládá občanský průkaz, který je poté povinen odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal do 15-ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívání tohoto objektu nebo jeho vymezené části občanem. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat listinnými důkazy, k podání předložit občanský průkaz společně s předložením listiny prokazující jeho vlastnictví nebo oprávnění užívat byt a písemným návrhem na zrušení údaje o místě trvalého pobytu konkrétní osoby.

 

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na ohlašovně pobytu.
 

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50,- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 15 let. Změna trvalého pobytu bude provedena až po uhrazení správního poplatku.U ukončení pobytu a podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana se platí 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu. Správní poplatek se platí na pokladně MěÚ.

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.
 

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou
 

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po změně místa trvalého pobytu je to povinnost do 15-ti dnů požádat o nový občanský průkaz.
 

12. Elektronická služba, kterou lze využít

Není
 

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 

14. Jaké jsou související předpisy

V případě rušení údaje o místě trvalého pobytu se postupuje podle správního řádu č. 500/2004 Sb.
 

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích podáním u zdejšího úřadu v případě rušení údaje o místě trvalého pobytu ve správním řízení.
 

 

 

 

 

Tisk článku