ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Matrika - evidence obyvatel
Tisk článku

Osobní doklady

 

Osobní doklady

Vydání občanského průkazu

 

1.  Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

2. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů může pověřit svého zástupce. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let jeho věku). Za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo ji může za občana předložit jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí. Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností - na MěÚ Tábor, Husovo nám. 2938 (budova bývalé Tabačky). Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu; jinak máte povinnost převzít si občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky Městského úřadu Tábor (dále jen MěÚ Tábor), Husovo nám. 2938, Tábor, odbor dopravně správních agend (dále jen ODSA), odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, 1. patro, osobně v úředních hodinách. Kancelář č. 244 a 221, č. tel.: 381 486 – linka 438 – 439, 441, 456 a 440.

E-mail: jarmila.mynarikova@mutabor.cz

Adresa pro ONLINE rezervaci:  www.taborcz.eu. Rezervaci  lze využít k podání žádosti o vydání  občanského průkazu se strojově čitelnými údaji i bez strojově čitelných údajů, oznámení ztráty, odcizení, zničení a poškození občanského průkazu nebo k vyzvednutí hotového občanského průkazu.

  

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, jednu fotografii (je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji), dvě fotografie(je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelných údajů), doklady stanovené zákonem (viz níže), popř. další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit: rodný list, doklad o státním občanství.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte: dosavadní občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložte: dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte: rodný list nebo rodný a křestní list, doklad o rodném čísle (jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu), potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložte: rodný list nebo rodný a křestní list, doklad o rodném čísle (jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu), doklad o státním občanství, doklad o rodinném stavu (jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství).

K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník: rodný list nebo rodný a křestní list občana, doklad o rodném čísle občana (jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu), doklad o rodinném stavu (jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství), rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům, svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, předkládá: doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, rodný list nebo rodný a křestní list, doklad o rodném čísle (jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu), doklad o rodinném stavu (jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství), dosavadní občanský průkaz (pokud mu byl vydán).

Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.

Fotografie musí mít tyto vlastnosti: Rozměry 35 mm x 45 mm, odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých) a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se podává pouze na originálním tiskopisu. Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, lze použít i žádost uveřejněnou na  internetových stránkách Ministerstva vnitra  - Služby pro veřejnost – Formuláře. Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech.

  

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy činí 100 Kč a hradí se na pokladně městského úřadu.

Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.

Správní poplatek za vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů činí 100 Kč.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií (např. státní občanství, rodné číslo, jméno a příjmení, omezení způsobilosti k právním úkonům, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu, titul).

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu lze podat odvolání  ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje u úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnosti nebo poruší zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek v souladu s ustanovením   § 16a zákona o občanských průkazech a může mu být uložena pokuta do 10 000 Kč.
Jestliže občan poruší povinnost mít občanský průkaz lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

19. Nejčastější dotazy

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji? Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat:

- označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení "docent" nebo "profesor" a vědecká hodnost,

- jméno, příjmení a rodné číslo manžela, popř. partnera (pozn.: nově se do občanského průkazu zapisuje vedle rodinného stavu i registrované partnerství); v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození,

- jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození.

Upozornění: Nelze-li všechny požadované nepovinné údaje zapsat z důvodu nedostatku místa na občanském průkazu, určí občan, které z nich se zapíší.


S čím se lze obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady? Tyto úřady:

- přijímají žádosti o vydání občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),

- předávají občanům nové občanské průkazy,

- přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),

- přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),

- přijímají občanské průkazy občanů, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),

- přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství (příslušné podle místa trvalého pobytu),

- přijímají nalezené občanské průkazy (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),

- přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad).

Upozornění: Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky.


Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

20. Další informace

Můžete se obrátit na MěÚ Tábor, ODSA.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra: Občanské průkazy; Ochrana osobních údajů (jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně).

22. Kontaktní osoba

Jarmila Mynaříková, tel.: 381 486 440

23. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 7. 2006

24. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

Zákon o občanských průkazech umožňuje vydávat po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 rok, jestliže: došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, občané potřebují vydat občanský průkaz ve lhůtě kratší než 30 dnů v souvislosti s výkonem volebního práva.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydat bez předchozího souhlasu Ministerstva vnitra z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání (za jeho vydání se vybírá správní poplatek 100 Kč). Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Poznámky a upřesnění:

Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu rozhodnutí cizozemského soudu, máte povinnost předložit též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné. V případě, že jste získali vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul v zahraničí, máte povinnost předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu; stejnou povinnost máte i tehdy, když žádáte o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí. Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, máte povinnost předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (Výjimka na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství: smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. 1. 1993).

Údaje z informačního systému evidence občanských průkazů: Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Občanovi staršímu 15 let poskytne Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jeho osobě, a to na základě písemné žádosti. Není-li žádost podána osobně na úřadě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.

 

Tisk článku