ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Místní poplatky
Tisk článku

Poplatek z pobytu

03. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek z pobytu

04. Základní informace k životní situaci

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není prihlášená.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje den počátku a den konce pobytu, jméno, příjmení, adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození a číslo a druh průkazu totožnosti, výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním tiskopisu Registrace k poplatku z pobytu

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Planá nad Lužnicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, Květuše Kučerová, v úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, živnostenský list, u právnických osob výpis z OR.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

formulář - registrace k poplatku z ubytovací kapacity

formulář - vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Uhradit lze v hotovosti  na pokladně MěÚ, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet MěÚ č. 0701419349/0800.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

kucerova@plananl.cz - pouze pro získání informací, nikoliv pro učinění podání.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška Města Planá nad Lužnicí č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při porušení vlastní poplatkové povinnosti tj. u poplatků včas nezaplacených (neodvedených) nebo zaplacených (odvedených) v nesprávné výši, vyměří MěÚ Planá nad Lužnicí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Poplatek z pobytu

26. Kontaktní osoba

Květuše Kučerová, 381 291 831

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

14.1.2020

 

Tisk článku