ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Místní poplatky
Tisk článku

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

03. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

04. Základní informace k životní situaci

 A. fyzická osoba,

a/ která má v Plané nad Lužnicí trvalý pobyt,

b/ které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

c/ která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

d/ které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

B. fyzická osoba,

 která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě, může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník nebo společný zástupce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jedná se o zákonnou povinnost.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobně se zaregistrovat k poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Planá nad Lužnicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, Alena Hronová, v úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 700,- Kč.

Uhradit lze v hotovosti na pokladně MěÚ, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet MěÚ 0701419349/0800.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

hronova@plananl.cz- pouze pro získání informací, nikoliv pro učinění podání.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška Města Planá nad Lužnicí č4/2021o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při porušení vlastní poplatkové povinnosti tj. u poplatků včas nezaplacených (neodvedených) nebo zaplacených (odvedených) v nesprávné výši, vyměří MěÚ Planá nad Lužnicí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

26. Kontaktní osoba

Alena Hronová - 383133291

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

6.1.2022

 

Tisk článku