ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Místní poplatky
Tisk článku

Poplatek za užívání veřejného prostranství

03. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek za užívání veřejného prostranství

04. Základní informace k životní situaci

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník, kterým je osoba, která užívá veřejné prostranství výše uvedeným způsobem.

06. Jaké jsou osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) užívání veřejného prostranství Městem Planá nad Lužnicí nebo příspěvkovými organizacemi nebo organizačními složkami jím řízenými,

b) užívání veřejného prostranství neziskovými organizacemi, stánky s ukázkami řemesel, výtvarnými dílami zdarma pro děti

c) zvlášní užívání veřejného prostranství, které je užívání na základě smluvního vztahu s vlastníkem pozemku

d) skládka (dřeva, uhlí či stavebního materiálu), která nepřesáhne dobu trvání 2 dnů,

e) odstraňování havárií

(3) Úleva se poskytuje:

a) Organizátorům sportovních a kulturních akcí, kteří jsou příjemci dotace v rámci dotační politiky města Planá nad Lužnicí, a to ve výši 100%.

(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2 a) -e) tohoto článku je poplatník poviněn 

d) pořádání sportovních a kulturních akcí ve spolupráci s městem mimo stánky s občerstvením,

e) na pozemku, na který byla s Městem Planá n. Lužnicí uzavřena nájemní smlouva,

f) skládka (dřeva, uhlí či stavebního materiálu), která nepřesáhne dobu trvání 2 dnů,

g) odstraňování havárií.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním tiskopisu Registrace k poplatku za užívání veřejného prostranství.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Planá nad Lužnicí, Alena Hronová, v úředních hodinách. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Registrace k poplatku za užívání veřejného prostranství

  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

(1) Sazba poplatku činí za každý započatý m² a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ...... 10,- Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje:

    občerstvení (teplé/studené), potraviny, nápoje..................................................... 50,- Kč

     ostatní ................................................................................................................. 30,-Kč

c) za provádění výkopových prací .......................................................................... 10,- Kč

d) za umístění stavebních zařízení .......................................................................... 10,- Kč

e) za umístění reklamních zařízení ......................................................................... 20,- Kč

f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ............................... 20,- Kč

g) za umístění zařízení cirkusů ............................................................................... 10,- Kč

h) za umístění skládek ............................................................................................. 10,- Kč

i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ............................................................. 10,- Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ............................................. 10,- Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .......................................... 10,- Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ............................................ 10,- Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a TV děl.......... 10,- Kč

n) za umístění předzahrádek

- do 10 m2 ........................................................................................... paušál 100,- Kč/ měsíc

- 10-20 m2 ........................................................................................... paušál 200,- Kč/ měsíc

(2) Sazba poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa na veřejných prostranství uvedených v příloze č. 2 se stanovuje paušální částkou

- Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobily ................. 10,- Kč/m2/den,

   paušálně platba ........................................................................................... 6.000,- Kč/rok

 

Uhradit lze v hotovosti na pokladně MěÚ, nebo bankovním převodem na účet MěÚ Planá nad Lužnicí.

Číslo účtu: 0701419349/0800

13. Jaké jsou lhůty

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Užívání veřejného prostranství povoluje MěÚ Planá nad Lužnicí – rada města.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška Města Planá nad Lužnicí č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří MěÚ Planá nad Lužnicí poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobektoto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

25. Splatnost poplatku

            (1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:

a) Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 4 dnů, nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději do 2 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný v prvním roce 1. dnem zahájení užívání veřejného prostranství, v následujících letech vždy do 30. června.

(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

26. Kontaktní osoba

Alena Hronová 383133291

27. Popis byl naposledy aktualizován dne

6.1.2022

 

 

 

 

Tisk článku