Místní poplatky
Tisk článku

Poplatek ze psů

03. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek ze psů

04. Základní informace k životní situaci

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Planá nad Lužnicí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

MěÚ Planá nad Lužnicí vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6 příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Ddržitel psa, který  má na území města Planá nad Lužnicí trvalý pobyt nebo sídlo, musí při pohybu psa na veřejném prostranství opatřit psa platnou známkou.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku (tzn. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců). Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti. (např. úhyn psa, darování nebo prodej). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatků osvobozena.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Planá nad Lužnicí – 1. patro, sekretariat

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, Dušáková Procházková , v úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, u právnických osob výpis z OR, u osob majících nárok na osvobození nebo sníženou sazbu,  doklad o tom, že jsou poživateli důchodu (průkaz ZTP nebo ZTP/P, potvrzení mysliveckého sdružení o lovecké upotřebitelnosti psa,....)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

https://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/urad-online/formulare-ke-stazeni/registrace-k-poplatku-za-psa.html

https://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/urad-online/formulare-ke-stazeni/zadost-o-odhlaseni-psa-z-evidence.html

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Roční sazba poplatku ze psa činí za prvního psa chovaného v rodinném domě 200 Kč, pro důchodce 200 Kč, za každého dalšího psa 300 Kč, pro důchodce 300 Kč, u psů chovaných v jiných objektech za prvního psa 700 Kč, pro důchodce 200 Kč, za každého dalšího psa 1050, pro důchodce 300 Kč. Uhradit lze v hotovosti na MěÚ, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet MěÚ č. 0701419349/0800. Jako variabilní symbol uvést rodné číslo majitele psa. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku (tzn. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 3a) obecně závazné vyhlášky č. 3/2020.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

U poživatelů důchodu, kteří chtějí využít nižší sazbu, prohlášení, že důchod je jediným zdrojem jejich příjmu (a výše bod 10).

https://www.plananl.cz/www/mestoplananadluznici/fs/prohlaseni-duchod299529882.pdf

16. Elektronická služba, kterou lze využít

sekretariat@plananl.cz - pouze pro získání informací, nikoliv pro učinění podání

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

        Obecně závazná vyhláška Města Planá nad Lužnicí č. 3/2020 o místním poplatku ze psů, Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

         https://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/vyhlasky-a-narizeni/obecne-zavazna-vyhlaska-c-3-2020.html

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o čistotě, ochraně veřejného pořádku a životního prostředí na území města Planá nad Lužnicí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při porušení vlastní poplatkové povinnosti tj. u poplatků včas nezaplacených (neodvedených) nebo zaplacených (odvedených) v nesprávné výši, vyměří MěÚ Planá nad Lužnicí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

26. Kontaktní osoba

Šárka Dušáková Procházková - tel: +420 381 291 167

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24. 2. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

4. 8. 2020

 

 

Tisk článku