Úřední deska

Dotace z prostředků města na rok 2020

   DOTACE Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ V ROCE 2020

Celková částka v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

 • Kultura – 400.000,-Kč
 • Sport – 700.000,-Kč

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 1. Dotace je určena k podpoře činnosti souborů a spolků registrovaných na území města a fyzickým osobám, jejichž působení je kulturní, sportovní a společenská činnost. Dotaci je možné rovněž přidělit i souboru a spolku s registrací mimo území města, jejichž činnost je vykonávána na území města nebo jejichž členové jsou ve větší míře občané města.

Kulturní, sportovní a společenskou činností se pro tyto účely rozumí:

 1. Konkrétní kulturní, sportovní a společenské akce
 2. Činnost směřující k rozvoji neprofesionální místní kultury
 3. Činnost směřující k estetické a sportovní výchově dětí a mládeže.

 

 1. O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba působící v oblasti kultury, sportu apod. na území Města Planá nad Lužnicí.
 2. Žádost o dotaci musí být zpracována a odevzdána na předepsaném formuláři.
 3. Podmínkou je formálně, věcně a úplně vyplněná žádost o dotaci včetně všech povinných příloh.
 4. Termín odevzdání žádosti je od 17. 2. 2020 do 28. 2. 2020
 5. Žádost je nutno podat v uzavřené obálce poštou nebo osobně na MěÚ v Plané nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je do 31. 3. 2020.

Žádost naleznete na webových stránkách města na odkazu :  https://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/urad-online/formulare-ke-stazeni/zadost-o-dotaci-prostredku-z-mesta-pro-rok-2020.html

Kritéria pro hodnocení žádosti:

 1. Počet členů registrovaných a z toho aktivních
 2. Z toho počet dětí  a mládeže do 18 let
 3. Přínos pro rozvoj kultury, sportu apod. v Plané nad Lužnicí
 4. Návštěvnost na vystoupeních

Na přidělení dotace není právní nárok. O přidělení dotace budou žadatelé písemně informováni a případně budou vyzváni k podpisu smlouvy o dotaci, která obsahuje podmínky vlastního čerpání dotace. Nejpozdější termín čerpání dotace včetně předložení dokladů je 30. 11. 2020. Po tomto termínu nebude dotace poskytnuta.

V Plané nad Lužnicí, dne 15.1.2020                                                                              Ing. Jiří Šimánek

                                                                                                                                         starosta města