VOLBY

Volby 2020

Základní informace pro voliče pro volby do zastupitelstev krajů , které se konají 2-3/10/2020, ohledně hygienických a protiepidemických opatření

Při prokazování totožnosti voliče se postupuje takto:

 

Volič položí na stůl před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a odstoupí

zpět za pásku vyznačující vzdálenost dva metry od komise,

 

při manipulaci s doklady totožnosti používají členové komise jednorázové rukavice,

na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po ztotožně jej opět zakryje,

 

poté si volič vezme zpět doklad totožnosti a zároveň mu člen komise předá úřední

obálku a případně hlasovací lístky,

volič se odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.


 
základní pokyny pro voliče 
- nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst
- využijte připravené dezinfenfeční prostředky na ruce
- dodržujte vyznačené nebo přiměřené rozestupy
- doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku
- dodržujte pokyny okrskové volební komise
Buďte ohleduplní ke okrskové volební komise a k ostatním voličům
Děkujeme!