Archiv usnesení 2007

3. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 6. 6. 2007

 

Usnesení z 3. zasedání ZM konaného v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

USNESENÍ

Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

DNE 6.6.2007

Přítomni: členů ZM 13

Omluveni: Lapín, Vyhnal

Hosté: 7

Zastupitelstvo města je usnášení schopné

Návrhová komise: Kubec, Cába, Punčochář

Ověřovatelé zápisu: Cába, Punčochář

52/3/2007 kontrola usnesení

ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení z 2.zasedání ZM.

Hlasování pro 11

53/3/2007 kontrola hospodaření

ZM projednalo a schválilo průběžné hospodaření včetně rozpočtových změn k 30.4.2007.

Hlasování pro 11

zdržel 1

54/3/2007 závěrečný účet za rok 2006

ZM projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2006 včetně projednání výsledků přezkumu

hospodaření za rok 2006, a to bez výhrad.

Hlasování pro 13

55/3/2007 dodatek ke zřizovací listině

ZM projednalo a schválilo dodatek ke zřizovací listině Domu s pečovatelskou službou Planá nad

Lužnicí, Zákostelní 661, o poskytování pečovatelské služby rodinám s dětmi.

Hlasování pro 13

56/3/2007- obecně závazná vyhláška č. 5/2007

ZM projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007, kterou se ruší některé obecně

závazné vyhlášky nařízením ministerstva vnitra.

Hlasování pro 13

57/3/2007 prodej pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku pč. 2051/1 o výměře 1.041 m2 v lokalitě na výstavbu

RD Nad Hejtmanem. Cena 700,-Kč/m2. Žadatel: Martin Cibulka, Okrouhlická 410, Planá nad Lužnicí

Hlasování pro 11

zdržel 2

58/3/2007 prodej pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku pč. 2057/34 o výměře 714 m2 v lokalitě na výstavbu

RD Nad Hejtmanem. Cena 700,-Kč/m2. Žadatel: Zbyněk Adam, Petrohradská 2339, Tábor

Hlasování pro 11

zdržel 2

59/3/2007 prodej pozemk

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku pč. 578/44 o výměře 612 m2 v ul. Na Pískách.

Cena: 700,-Kč/m2. Žadatel: Pavel a Ilona Grenarovi, Na Pískách 624, Planá nad Lužnicí

Hlasování pro 11

zdržel 2

60/3/2007 prodej pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku pč. 2057/67 o výměře 730 m2 a pozemku pč. 3200/22

o rozloze 1m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem. Cena 700,-Kč/m2. Žadatel: Šárka

Kolibíková, Výborská 571, Planá nad Lužnicí

Hlasování pro 11

zdržel 2

61/3/2007 prodej pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku pč. 2266/3 o výměře 547 m2 v chatové oblasti Na černé.

Cena: 200,- Kč/m2

Žadatel: Vladimír a Jitka Doubravovi, Ústecká 1069/32, Tábor

Hlasování pro 11

zdržel 2

62/3/2007 prodej pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku pč. 2622/70 o výměře cca. 80 m2 v lokalitě Na

Břehách. Cena: 200,- Kč/m2

Žadatel: Alexandr a Marie Opatrných, ČSLA 91, Planá nad Lužnicí

Hlasování pro 11

zdržel 2

63/3/2007 prodej pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku pč. 2061/1 o výměře 701 m2 a 1/3 podílu z výměry 144m2

pozemku pč. 2061/17 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem. Cena 700,-Kč/m2. Pozemky jsou ve

vlastnictví města Planá nad Lužnicí. Žadatel: Pavel Audy, Malšice 328

Hlasování pro 11

zdržel 2

64/3/2007 prodej pozemku

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku pč. 2061/15 o výměře 695 m2 a pozemku pč.2061/16

o výměře 591 m2 a 2/3 podílu z výměry 144m2 pozemku pč. 2061/17 v lokalitě na výstavbu

RD Nad Hejtmanem. Cena 700,-Kč/m2. Pozemky jsou ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí.

Žadatel: Lukáš Krčma, Smetanova 663/3, Tábor

Hlasování pro 11

zdržel 2

65/3/2007 bezúplatný převod pozemků

ZM projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku pč. 2631/9 o výměře 400 m2, pozemku

pč. 2631/12 o výměře 232 m2 a pozemku pč. 2632/18 o výměře 360 m2 od vlastníků – Vojtěch

Koura, Zákostelní 49, Planá nad Lužnicí, Marie Honzová, Zákostelní 753, Planá nad Lužnicí. Jedná se

o pozemky pod připravovanými komunikacemi na výstavbu RD v ul. Soukenická.

Hlasování pro 11

zdržel 2

66/3/2007 koupi pozemku

ZM projednalo a schválilo koupi pozemku pč. 2052/17 o výměře 949 m2 v lokalitě na výstavbu RD

Nad Hejtmanem od Marie Křižovské, Bydžovská 240, Planá nad Lužnicí za cenu 450,- Kč/m2

a následně odprodat za cenu 700,- Kč/m2. Žadatel: Martin Rada, 9. května 658, Tábor

Hlasování pro 11

zdržel 2

67/3/2007 koupi pozemku

ZM projednalo a schválilo koupi pozemku pč. 2052/19 o výměře 392 m2 v lokalitě na výstavbu RD

Nad Hejtmanem od Marie Křižovské, Bydžovská 240, Planá nad Lužnicí za cenu 450,- Kč/m2

a následně odprodat společně s pozemkem pč. 2053/11 o výměře 344 m2 a pozemku pč. 3200/3 o

výměře 312 m2, které jsou ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí za cenu 700,- Kč/m2. Žadatel: Jan

Havel, Kolomuty 39, Mladá Boleslav

Hlasování pro 11

zdržel 2

68/3/2007 koupi pozemku

ZM projednalo a schválilo koupi pozemku pč. 2052/31 o výměře 577m2 lokalitě na výstavbu RD

Nad Hejtmanem od Miroslava Mrázka, Kamenný Přívoz 114 za cenu 450,- Kč/m2 a dále koupi

pozemku pč. 2052/30 o výměře 5 m2 od Marie Křižovské, Bydžovská 240, Planá nad Lužnicí za cenu

450,- Kč/m2 a společně s pozemkem pč. 2051/81 o výměře 265 m2 , který je ve vlastnictví města

Planá nad Lužnicí odprodat za cenu 700,- Kč/m2. Žadatel: Miroslav Vrzal, Minská 2777, Tábor

Hlasování pro 11

zdržel 2

69/3/2007 koupi pozemku

ZM projednalo a schválilo koupi pozemku pč. 2057/26 o výměře 52 m2 a pozemku pč. 2052/27 o

výměře 9 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem od Marie Křižovské, Bydžovská 240, Planá

nad Lužnicí za cenu 450,- Kč/m2 a společně s pozemkem pč. 2052/28 o výměře 110 m2, pozemkem

pč. 2052/29 o výměře 91 m2 a pozemku pč. 2052/30 o výměře 798 m2, které jsou ve vlastnictví

města Planá nad Lužnicí odprodat za cenu 700,- Kč/m2. Žadatel: Petr a Iveta Bohmovi, Za Nádražím

218, Český Krumlov

Hlasování pro 11

zdržel 2

70/3/2007 koupi pozemku

ZM projednalo a schválilo koupi pozemku pč. 2053/171 o výměře 3.279 m2 a pozemku pč. 2053/158

o výměře 2.426 m2 od Jana Kadocha, Spojovací 238, Planá nad Lužnicí a Miloslava Kadocha, Bučkova

212, Přední Ptákovice, za cenu 450,- Kč/m2.

Hlasování pro 11

zdržel 2

71/3/2007 směny pozemků

ZM projednalo a schválilo směny pozemků s Josefem Sudou, Varšavská, Tábor, vlastníkem pozemku

Pč. 2053/7 o výměře 3.464 m2, pozemku pč. 2053/10 o výměře 19m2 a pozemku pč. 2053/8 o

výměře

107 m2 _ celkem 3.590 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem. Město Planá nad Lužnicí je

vlastníkem pozemku pč. 2057/39 o výměře 1.117 m2, pozemku pč. 2053/16 o výměře 481 m2,

pozemku

pč. 2053/17 o výměře 173 m2 a pozemku pč. 3200/11 o výměře 1 m2 a dále odkoupí od Miroslava

Mrázka, Kamenný Přívoz 114, pozemek pč. 2052/23 o výměře 2 m2 za cenu 450,- Kč/m2 a od Marie

Křižovské, Bydžovská 240, Planá nad Lužnicí pozemek pč. 2052/22 o výměře 873 m2 za cenu

450 Kč/m2. Následně pak smění tyto výše uvedené pozemky za pozemky Josefa Sudy s tím, že Josef

Suda doplatí výměru 399 m2 za cenu 700 Kč/m2.

72/3/2007-usnesení

ZM schválilo návrh usnesení.

Hlasování- pro 13

Vladislav Kubec František Chramosta

místostarosta starosta města

V Plané nad Lužnicí 6.6.2007