Archiv usnesení 2007
Tisk článku

7. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 12.12.2007

usnesení Zastupitelstva města

7. zasedání ZM konané v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

 

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Usnesení ze 7. zasedání ZM konaného v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

USNESENÍ
ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
DNE 12.12.2007
Přítomni: členů ZM – 14
Omluveni: Lapín
Hosté: 8
Zastupitelstvo města je usnášení schopné
Návrhová komise: Kubec, Blažek, Drtina
Ověřovatelé zápisu: Blažek, Drtina
107/7/2007 – kontrola usnesení
ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení ze 6.zasedání ZM.
Hlasování – pro 14

108/7/2007 – projednání průběžného hospodaření včetně rozpočtových změn
ZM projednalo a schválilo průběžného hospodaření k 31.10.2007 včetně rozpočtových změn.
Hlasování – pro 14

109/7/2007 – koupě pozemku
ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p.č. 2052/52 o výměře 712 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem od Marie Křižovské, Bydžovská 240, Planá nad Lužnicí za cenu 450 Kč/m2 , koupi pozemku p.č. 2052/25 o výměře 162 m2 od Miroslava Mrázka, Kamenný Přívoz 114, za cenu 450 Kč/m2 a následně oba tyto pozemky odprodat za cenu 850 Kč/m2 žadatelům: David a Ladislava Káškovi, Jeronýmova 1776, Tábor.
Hlasování – pro 14

110/7/2007 – koupě pozemku
ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p.č. 2052/52 o výměře 817 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem od Miroslava Mrázka, Kamenný Přívoz 114, za cenu 450 Kč/m2 a následně odprodat za cenu 850 Kč/m2 žadatelům: Lubomír a Markéta Adamcovi, Čechova 624, Tábor.
Hlasování – pro 14

111/7/2007 – koupě pozemku
ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p.č. 2052/53 o výměře 311 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem od Miroslava Mrázka, Kamenný Přívoz 114, za cenu 450 Kč/m2 a následně spolu s pozemkem p.č. 2051/5 o výměře 577 m2 , který je ve vlastnictví Města Planá nad Lužnicí odprodat za cenu 850 Kč/m2 žadateli: Vít Hlaváček,ČSLA 741, Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 14
112/7/2007 – prodej pozemku
ZM projednalo a neschválilo prodej části pozemku p.č. 2915 o výměře cca 80 m2 v chatové lokalitě Soukeník žadatelům: Jaroslav a Libuše Říhovi, Varšavská 2744, Tábor. Žádost bude opětovně projednána po schválení nového Územního plánu města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 14

113/7/2007 – koupě pozemku
ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p.č. 1535/1 o výměře cca 8 m2 od Jany Novotné, ČSLA 439, Planá nad Lužnicí za cenu 200 Kč/m2 do vlastnictví Města Planá nad Lužnicí, z důvodu umožnění vjezdu na sousední pozemek.
Hlasování – pro 14

114/7/2007 – převod pozemku
ZM projednalo a schválilo bezplatný převod pozemku p.č. 3252/13 o výměře 95 m2 od Michala Vyskočila, Zahradní 556, Planá nad Lužnicí. Jedná se o pozemek pod ulicí Zahradní.
Hlasování – pro 14

115/7/2007 – převod pozemku
ZM projednalo a schválilo bezplatný převod pozemku p.č. 3191/1 o výměře 424 m2 od Vladimíra Říhy, Milevsko. Jedná se o pozemek pod ulicí Bejblíkova.
Hlasování – pro 14

116/7/2007 – zrušení prodeje pozemku
ZM projednalo a schválilo zrušení prodeje pozemku v lokalitě Nad Hejtmanem – usnesení č. 64/3/2007 ze dne 6.6.2007. Jedná se o pozemek p.č. 2061/16 a 1/3 podílu pozemku p.č. 2061/17 na základě písemného odstoupení žadatele od smlouvy.
Hlasování – pro 14

117/7/2007 – změna ceny pozemku
ZM projednalo a schválilo změnu ceny pozemku p.č. 2050/60 o výměře 134 m2 v lokalitě Nad Hejtmanem prodaného p. Bartoňovi, Moskevská 2727, Tábor za cenu 700,-Kč/m2 na cenu obvyklou v této části , a to 200,-Kč/m2 .
Hlasování – pro 8
proti 3
zdržel 2

118/7/2007 – projednání rozpočtu na rok 2008
ZM projednalo a schválilo návrh rozpočetu na rok 2008, který byl schválen jako přebytkový – rozdíl bude použit ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let..
Hlasování – pro 14

Na dostavbu požární zbrojnice použít v r. 2008 částku cca 1 mil. Kč a na překládku el. vedení VN v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem cca 1,5 mil. Kč.
Hlasování – pro 14

119/7/2007 – smlouva s TS Planá nad Lužnicí na r. 2008
ZM projednalo a schválilo návrh Rámcové smlouvy o dílo a službách – údržba města pro rok 2008. Z návrhu smlouvy byl vypuštěn bod č. 4.
Hlasování – pro 13
zdržel 1120/7/2007 – volba zástupce na valné hromady
ZM projednalo a schválilo zástupce města na valné hromady těchto firem:
• VST – Ing. Stanislav Vyhnal
• Mikroregion Táborsko – Ing. Jiří Šimánek
• SMOOT – Ing. Jiří Šimánek

Dále ZM projednalo a schválilo Ing. Jiřího Šimánka na valnou hromadu Plánské průmyslové s.r.o., kde dojde k prodeji podílu Města Planá nad Lužnicí většinovému vlastníku.
Hlasování – pro 14

121/7/2007 – příspěvek SMOOT na dopravní obslužnost
ZM projednalo a schválilo příspěvek Města Planá nad Lužnicí do sdružení SMOOT na dopravní obslužnost ve výši 1,6 mil. Kč
Hlasování – pro 14

122/7/2007 – příspěvek na dopravní obslužnost MHD
ZM projednalo a schválilo navýšení příspěvku na dopravní obslužnost MHD z 10,- Kč na 15,- Kč na obyvatele na rok.
Hlasování – pro 14

123/7/2007 – finanční příspěvek
ZM projednalo a schválilo příspěvek ve výši 30 000,- Kč pro ZUŠ Sezimovo Ústí II.
Hlasování – pro 14

124/7/2007 – přechod pro chodce
ZM projednalo a schválilo pověření RM jednat s Maso Planá a.s. o příspěvku na zřízení přechodu pro chodce u Maso Planá a.s. a zároveň projednání bezúplatného převodu pozemku této společnosti, na vybudování dětského hřiště v ul. Nová, Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 14

125/7/2007 – plán činnosti finančního výboru
ZM projednalo a schválilo plán činnosti finančního výboru pro rok 2008.
Hlasování – pro 14

126/7/2007 – plán činnosti kontrolního výboru
ZM projednalo a schválilo plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2008.
Hlasování – pro 14

127/7/2007 – změna Obecně závazná vyhlášky č.3/2007 a 1/2007
ZM projednalo a schválilo navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu a to:
• trvalý pobyt – 500,- Kč/rok
Hlasování – pro 10
proti 3
zdržel 1
• stavba určená k rekreaci – 400,- Kč/rok
Hlasování – pro 13
zdržel 1
ZM schválili změnu stanoviště kontejnerů od kotelny do SD v Hlinách.128/7/2007 – usnesení
ZM schválilo návrh usnesení.
Hlasování – pro 14
Vladislav Kubec                                                 Ing. Jiří Šimánek
místostarosta                                                    starosta města
V Plané nad Lužnicí 12.12.2007  

 

Tisk článku