Archiv usnesení 2008
Tisk článku

08. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 12.2.2008

usnesení Zastupitelstva města

8. zasedání ZM konané v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

 

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Usnesení z 8. zasedání ZM konaného v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

USNESENÍ
Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
DNE 12.2.2008
Přítomni: členů ZM – 12
Omluven: Blažek, Čápová, Pekarovičová
Hosté: 6
Zastupitelstvo města je usnášení schopné
Návrhová komise: Kubec, Lapín, Cába
Ověřovatelé zápisu: Novotný, Voráček129/8/2008 – kontrola usnesení
ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení ze 7. zasedání ZM.
Hlasování – pro 12

130/8/2008 – kontrola hospodaření
ZM bylo seznámeno s předběžnými výsledky hospodařením roku 2007. Rozpočtové změny do
31.12.2007 byly schváleny.
Hlasování – pro 12

131/8/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2061/16 o výměře 638 m2 a podíl 1/3 pozemku p.č. 2051/17 o výměře 163 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí. za cenu 850Kč/ m2. Žadatelé: Martin Franěk, ČSLA 561, Planá nad Lužnicí
Hlasování – pro 12

132/8/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2061/1 o výměře 700 m2 a podíl 1/3 pozemku p.č. 2051/17 o výměře 163 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí za cenu: 850,-Kč/ m2. Žadatel: Luboš Vlnatý, Lenka Prštická, oba bytem Pražského povstání 2848, Tábor
Hlasování – pro 12

133/8/2008 – darovací smlouva
ZM projednalo a schválilo darovací smlouvu – pozemek p.č.3190/5 o výměře 20 m2 - část ulice Bejblíkova na město Planá nad Lužnicí. Stávající vlastník: Jan Ornst, Bejblíkova 116, Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 12
134/8/2008 – darovací smlouva
ZM projednalo a schválilo darovací smlouvu – pozemek p.č.342/2 o výměře 42 m2 - část ulice Příčná na město Planá nad Lužnicí. Stávající vlastník: Jiří Kadlec, Ke Chlumu 294, Tábor – Klokoty.
Hlasování – pro 12

135/8/2008 – koupě pozemku
ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p.č. 2052/7 o výměře 100 m2 v lokalitě na výstavbu
RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí za cenu 450 Kč/ m2 od Miroslava Mrázka, Kamenný Přívoz 114 a následně odprodat spolu s pozemkem p.č. 2053/65 o výměře 468 m2 za 850,-Kč/ m2 který je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí. Žadatel: Libor a Lenka Staňkovi, Průmyslová 1112, Sezimovo Ústí II.
Hlasování – pro 12

136/8/2008 – směna pozemku
ZM projednalo a schválilo směnu pozemku p.č. 2057/11 o výměře 115 m2 , který byl ve vlastnictví Pavla Machoně, Nad Hejtmanem 6, který tento pozemek daroval městu Planá nad Lužnicí s tím, že město Planá nad Lužnicí daruje pozemek p.č. 2057/43 o výměře rovněž 115m2 , který je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 12

137/8/2008 – přebytek hospodaření MŠ
ZM projednalo a schválilo ponechat přebytek hospodaření MŠ Planá nad Lužnicí za rok 2007 ve výši 33.043,-Kč a tuto částku rozdělit takto:
do rezervního fondu převést částku 18.043,-Kč
do fondu odměn převést částku 15.000,-Kč
Hlasování – pro 12

138/8/2008 – přebytek hospodaření DPS
ZM projednalo a schválilo převést přebytek hospodaření DPS Planá nad Lužnicí za rok 2007 ve výši 150.504,-Kč do rezervního fondu.
Hlasování – pro 12

139/8/2008 – přebytek hospodaření ZŠ
ZM projednalo a schválilo převod přebytku hospodaření ZŠ Planá nad Lužnicí za rok 2007 ve výši 218.712,-Kč a tuto částku rozdělit takto:
do rezervního fondu - 80%
do fondu odměn - 20%
ZM vyslovilo souhlas s převodem 180.000,-Kč z dotace roku 2007 do investičního fondu (dle zákona 250/2000 § číslo 31 odst. 1 bod b.)
Hlasování – pro 10
proti 2
140/8/2008 – dodatek č.3 ke smlouvě č. 00100421
ZM projednalo a schválilo dodatek č.3 ke smlouvě č.00100421 mezi Městem Planá nad Lužnicí a SFŽP o prodloužení lhůty dotačního titulu na plynofikaci lokality Strkov na vyhodnocení do konce roku 2008.
Hlasování – pro 12
141/8/2008 – vyhláška o provozování VHP
ZM projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o provozování výherních hracích přístrojů s účinností od 1.4.2008.
Hlasování – pro 8
proti 4


142/8/2008 – dotace pro VST
ZM projednalo a schválilo dotaci ve výši 25% investičních nákladů na akce realizované Vodárenskou společností Tábor v roce 2007. Částka činí 343.063,-Kč.
Hlasování – pro 12
Vladislav Kubec                                                             Ing. Jiří Šimánek
místostarosta                                                                starosta města

 

 

Tisk článku