Archiv usnesení 2008
Tisk článku

09. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 12.5.2008

usnesení Zastupitelstva města

9. zasedání ZM konané v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

 

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Usnesení z 9. zasedání ZM konaného v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

USNESENÍ
Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
DNE 12.5.2008Přítomni: členů ZM – 13
Omluven: JUDr. Punčochář, Lapín
Hosté: 6
Zastupitelstvo města je usnášení schopné
Návrhová komise: Kubec, Drtina, Ing. Koutenský
Ověřovatelé zápisu: Drtina, Ing. Koutenský

143/9/2008 – program zasedání ZM
ZM schválilo program 9. zasedání Zastupitelstva Města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 13

144/9/2008 – volba návrhové komise,ověřovatelů zápisu a zapisovatele
ZM schválilo:
Návrhová komise – Kubec, Drtina, Ing. Koutenský
Ověřovatelé zápisu – Drtina, Ing. Koutenský
Zapisovatel - Pekárková
Hlasování – pro 13

145/9/2008 – kontrola usnesení
ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání ZM.
Hlasování – pro 13

146/9/2008 – jednací řád ZM
ZM projednalo a schválilo doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva Města Planá nad Lužnicí v článku č. 6, odst. 3 – přihlašování do rozpravy – předsedající udělí slovo, délka projevu omezena na 3min. a diskuse proběhne u každého bodu jednání samostatně.
Hlasování – pro 10
proti 2
zdržel 1

147/9/2008 – závěrečný účet za rok 2007
ZM projednalo závěrečný účet za rok 2007 a uzavírá závěrečný účet s výhradami. Byly zjištěny nedostatky spočívající v § 10, odst. 3, písm. c), zák. č. 420/2004 Sb.
ZM přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Hlasování – pro 13
Viz příloha 1/9/2008

148/9/2008 – rozpočtová opatření
ZM projednalo a souhlasí se schvalováním veškerých rozpočtových změn. Hlasování – pro 12
zdržel 1

149/9/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.2053/148 o výměře 830 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí.Pozemek je ve vlastnictví Města Planá nad Lužnicí. Žadatel: Jana Sochorová, Dlouhá 1133/33, České Budějovice.
Cena 850 Kč/m2.
Hlasování – pro 13

150/9/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.2052/17 o výměře 949 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí.Pozemek je ve vlastnictví Města Planá nad Lužnicí.
Žadatel: ing.Martin Ždímal, Bohuslava Němce3, Přerov
Cena 850 Kč/m2
Hlasování – pro 13

151/9/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.2823/7 o výměře 43 m2 v chatové lokalitě k zajištění přístupu na pozemek p.č.2821 k chatě č.e.197 na pozemku p.č.2822. Pozemek je ve vlastnictví Města Planá nad Lužnicí.
Žadatelé: Josef a Czeslawa Šandovi, Dlouhá Lhota 14.
Cena 300 Kč/m2
Hlasování – pro 13

152/9/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.578/39, který je ve vlastnictví Města Planá nad Lužnicí k vybudování přístupu na oddělenou část pozemku p.č.555/1 pro druhého vlastníka stávajícího pozemku p.č.555/1. Druhá polovina pozemku by zůstala bez přístupu. Pozemek p.č.578/39 je zatížen věcným břemenem spočívajícím v uložení kanalizačního řádu.
Cena 300 Kč/m2.
Hlasování – pro 13

153/9/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.2927 o výměře 45 m2 a pozemku p.č.2928 o výměře 606 m2 – pozemek u chaty č.e.105 a pozemek pod chatou č.e.105 v chatové lokalitě na Soukeníku.
Žadatel: Miroslav Jahoda, Svépomoc 668, Sezimovo Ústí 2.
Cena 450 Kč/m2
Hlasování – pro 13154/9/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č.1176/1 o výměře cca 250 m2, který je ve vlastnictví Města Planá nad Lužnicí
Žadatelé: Miroslav a Marie Noskovi, Záhořská 218, Planá nad Lužnicí. Pozemek je zatížen věcným břemenem spočívajícím v uložení kanalizačního řádu.
Cena 300 Kč/m2.
Hlasování – pro 13


155/9/2008 – koupě pozemku
ZM nesouhlasí s žádostí o koupi pozemku p.č.2037/24 nebo pozemku p.č.2037/25 v lokalitě na výstavbu RD Na Pískách.
Hlasování – pro 13

156/9/2008 – zrušení kupní smlouvy
ZM projednalo a schválilo zrušit usnesení 82/5/2007 z 5.zasedání ZM Planá nad Lužnicí ze dne 5.9.2007 o prodeji pozemku p.č.2053/145 o výměře 991 m2. Žadatelé o prodej tohoto pozemku nereagují na výzvy k podpisu kupní smlouvy a ani doporučený dopis nepřevzali.
Hlasování – pro 13

157/9/2008 – zrušení kupní smlouvy
ZM projednalo a schválilo zrušit usnesení 85/5/2007 z 5.zasedání ZM Planá nad Lužnicí ze dne 5.9.2007 o prodeji pozemku p.č.2053/148 o výměře 912 m2. Žadatelé rovněž nereagují na výzvy k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování – pro 13

158/9/2008 – bezúplatný převod
ZM projednalo a schválilo bezúplatný převod části pozemku p.č.3112/1 – zelený pás kolem silnice I/3 pro vybudování chodníku k supermarketu NORMA.
Hlasování – pro 13

159/9/2008 – bezúplatný převod
ZM projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku p.č.2005/1 o výměře 49 191 m2 – zámecký park u Strkovského rybníka. Vlastnické právo – Česká republika, správa nemovitosti – Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11 a, Praha 3, Žižkov do majetku Města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 13

160/9/2008 – trvalý zábor
ZM projednalo a souhlasí s trvalým záborem části pozemku p.č.1519/3 o předpokládaném rozsahu záboru cca 101 m2, p.č.1519/12 o předpokládaném rozsahu záboru cca 107 m2, p.č.1521/2 o předpokládaném rozsahu záboru cca 53 m2, p.č.1522/3 o předpokládaném záboru cca 673 m2, p.č.1524/3 o předpokládaném rozsahu záboru cca 71 m2, p.č.1535/1 o předpokládaném rozsahu záboru cca 51 m2 – stavba přeložky silnice II/409 v Plané nad Lužnicí.
Hlasování – pro 13

161/9/2008 – dočasný zábor
ZM souhlasí v rámci stavby Přeložka silnice II/409 s dočasným záborem části pozemků p.č.1519/3, 1522/2, 1524/3, 1535/1, 1526/2, 1527 a 3262 v Plané nad Lužnicí.
Hlasování – pro 13

162/9/2008 – darovací smlouva
ZM projednalo a schválilo darovací smlouvu – Vladimír a Miroslava Broukalovi, Na Skalách 793, Planá nad Lužnicí darují městu pozemek p.č.2441/17 o výměře 57 m2, Stanislav a Jaroslava Matějkovi, Husova 1640/24, Tábor darují městu pozemek p.č.978/2 o výměře 41 m2 a město naopak daruje manželům Broukalovým pozemek p.č.2241/7 o výměře 54 m2
.Hlasování – pro 13

163/9/2008 – daň z nemovitosti
ZM projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Tento koeficient je 2 a vyhláška bude platit pro výpočet daně od roku 2009.
Hlasování – pro 12
zdržel 1

164/9/2008 – finanční výbor
ZM projednalo a schválilo rozšíření plánu Finančního výboru o kontrolu hospodaření ZŠ Planá nad Lužnicí a příspěvkových organizacích.
Hlasování – pro 13

165/9/2008 – rozpočtová opatření
ZM projednalo a schválilo v rozpočtu města paragrafy a položky jako závazné ukazatele, z tohoto důvodu budou veškerá rozpočtová opatření projednávána v ZM.
Hlasování – pro 13

166/9/2008 – územní plán
ZM projednalo a schválilo zadání Územního plánu Města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 11
zdržel 2

167/9/2008 – dotace na sportovní činnost
ZM projednalo a schválilo dotace na sportovní činnost pro rok 2008 takto:
Tělovýchovná jednota Sokol Planá nad Lužnicí 105.000 Kč
Projekt „Oslava 100 let tělovýchovné jednoty“ do 50.000Kč po upřesnění
jednotlivých akcí
Hlasování – pro 11
zdržel 2

ZM ruší usnesení RM č. 146/17/07 – půjčka TJ Sokol Planá nad Lužnicí ve výši 40.000 Kč na provoz Sauny a schvaluje změnu na poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč pro TJ Sokol Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 13
Sportovní klub tenis Planá nad Lužnicí 106.000 Kč
Hlasování – pro 10
proti 2
zdržel 1
Viz příloha 2/9/2008

168/9/2008 – změna adresy
ZM souhlasí se změnou adresy nemovitosti manželů Křížových. Tato nemovitost má historickou adresu ČSLA 224. Poté však došlo k přehrazení přístupové cesty, kterou nahrazuje vjezd z ulice Příčná.a tím i změna adresy na Příčná 224.
Hlasování pro 13


169/9/2008 – mzdové hodnocení
ZM projednalo a schválilo odměny neuvolněnému místostarostovi, neuvolněným členům RM a neuvolněným předsedům finančního a kontrolního výboru..
Hlasování – pro 13
Viz příloha 3/9/2008
Vladislav Kubec                                                       Ing. Jiří Šimánek
místostarosta                                                          starosta města  

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* pozvánka 2008.pdf 9. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 12.5.2008 24.8 Kb
Tisk článku