Archiv usnesení 2008
Tisk článku

10. zasedání Zastupitelstva města, konané dne12.8.2008

usnesení Zastupitelstva města

10. zasedání ZM konané v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

 

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Usnesení z 10. zasedání ZM konaného v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

Přítomni: členů ZM – 12
Omluven: MUDr. Pekarovičová, Ing. Blažek, Rangl
Hosté: 12
Zastupitelstvo města je usnášení schopné

Návrhová komise: Kubec, Ing.Vyhnal, Cába
Ověřovatelé zápisu: Ing.Vyhnal, Cába
Volební komise: Mgr. Voráček, Kolibík


170/10/2008 – program zasedání ZM
ZM schválilo program 10. zasedání Zastupitelstva Města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 12

171/10/2008 – volba návrhové komise,ověřovatelů zápisu a zapisovatele
ZM schválilo:
Návrhová komise – Kubec, Ing.Vyhnal, Cába
Ověřovatelé zápisu – Ing.Vyhnal, Cába
Zapisovatel – Pekárková
Hlasování – pro 12

172/10/2008 – kontrola usnesení
ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání ZM.
Hlasování – pro 12

173/10/2008 – koncesní projekt a finanční obnova VST s.r.o.
ZM schvaluje projekt s názvem „Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST, s.r.o.“ pro účely zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ. 260 69 539.
Ukládá delegovanému zástupci města na valnou hromadu společnosti VST, s.r.o. hlasovat pro přijetí výše uvedeného materiálu.
Hlasování - pro 12
Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí bere na vědomí „Plán financí obnovy vodovodů a kanalizací Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. včetně komentáře“.
Ukládá delegovanému zástupci města na valnou hromadu VST, s.r.o. hlasovat pro přijetí výše uvedeného materiálu.
Hlasování – pro 12
174/10/2008 – doplnění jednacího řádu
ZM projednalo a schválilo doplnění jednacího řádu ZM v tomto znění:
Změna čl. č. 4. bod 8
Nové znění :
Pozvánka na zasedání ZM musí být písemná a musí obsahovat zejména termín, místo a program jednání. Přílohu tvoří písemné materiály k projednávaným bodům, které budou zasílány elektronickou poštou.
Změna čl. č. 6. bod 1
Nové znění:
Po zahájení zasedání zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva města a konstatuje, zda je zastupitelstvo města usnášeníschopné. Pokud tomu tak je, nechá schválit program jednání, dva ověřovatele zápisu a dle potřeby návrhovou, případně další komisi a určí zapisovatele zápisu. Dále řídí jednání dle schváleného programu, uděluje slovo, řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, přerušuje a ukončuje zasedání.
Předložený návrh doplnění jednacího řádu schválen. Změna čl. 4, bod č. 8 a čl. č. 6 , bod č. 1 schválen ve výše uvedeném znění. Doplnění jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování – pro 12

175/10/2008 – kontrola hospodaření
ZM bylo seznámeno s předběžnými výsledky hospodaření k 30.6.2008 a veškeré rozpočtové změny za toto období byly schváleny.
Hlasování – pro 12
Viz příloha usnesení

176/10/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2823/7 o výměře 43 m2 v chatové lokalitě Pod Lávkou. Pozemek je ve vlastnictví Města Planá nad Lužnicí. Na jednání ZM dne 12.5. 2008 byl prodej tohoto pozemku schválen za cenu 300 Kč/m2.. Došlo ke změně žadatele a vlastníka přilehlé nemovitosti, a proto se ruší usnesení 151/9/2008 a schvaluje nového žadatele o koupi: Emil a Monika Cetlovi, Krakovská 2806/3, Tábor
Hlasování – pro 12

177/10/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.1733/29 o výměře 544 m2, který je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí a je situován ve vjezdu do areálu bývalých VS a obslužná vozidla společností podnikajících v areálu tento pozemek využívají.
Žadatel : Poly PLASTY s.r.o. Na Popelce 215/12 Praha .
Cena 300 Kč/m2
Hlasování – pro 12

178/10/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2053/65 o výměře 468 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí. Pozemek je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí
Žadatel: Radka Ješová, Planá nad Lužnicí, Průběžná 258.
Cena 850 Kč/m2
Hlasování – pro 12

179/10/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2057/44 o výměře cca 105 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem. Jedná se o část nevyužívaného pozemku propojujícího ul.Pstruhovou a ul.Hraběcí a část pozemku p.č.3281/40 díl „a“ o výměře 68 m2, rovněž nevyužívaného městem. Oba pozemky jsou ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí.
Žadatelé : ing.Petr a MUDr.Michaela Králikovi, Hraběcí 351, Planá nad Lužnicí.
Cena 300 Kč/m2.
Hlasování – pro 12

180/10/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2057/81 o výměře 123 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem. Jedná se o část nevyužívaného pozemku propojujícího ul. Pstruhovou a ul.Hraběcí.
Žadatelé : Martin a Pavlína Novákovi, ČSLA 562, Planá nad Lužnicí.
Cena 300 Kč/m2
Hlasování – pro 12

181/10/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2053/156 o výměře 1 996 m2, pozemku p.č.2053/158 o výměře 2 426 m2 a část pozemku p.č. 2053/1 o výměře cca 300 m2 firmě LIMEX České Budějovice na výstavbu ŘRD.
Cena 850 Kč/m2.
Hlasování – pro 12

182/10/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č.2051/63 o výměře cca 252 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí za účelem vybudování zázemí vlastníků bytového domu č.p.350 ul. Okružní.
Kupující podíloví vlastníci :
Luboš a Kristina Prédovi
Otakar a Jitka Kinzlovi
Ing.Michal Mužík
Blanka Voštová
Roman a Marie Lempachovi
Bohumil Gruber
Radek a Lucie Hadvičákovi
Klára Borčová
Daniela Blahutová
Miloš Staněk
Ing.Bohumír a ing.Larisa Táborovi
Ing.Václav a Mgr.Jana Sváčkovi
KLM – CZ s.r.o.,Chýnov
Cena 300 Kč/m2
Hlasování – pro 12

183/10/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.2052/9 o výměře 800 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí. Pozemek je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí Žadatel: Lukáš Jehlík, Moskevská 2723, Tábor a Kristýna Cinková, Varšavská 2745, Tábor.Cena 850 Kč/m2.
Hlasování – pro 12

184/10/2008 – odstoupení od smlouvy
ZM schválilo odstoupení od smlouvy – usnesením 110/7/2007 ze dne 12.12.2007 byl schválen prodej pozemku p.č.2052/52 o výměře 817 m2 manželům Lubomíru a Markétě Adamcovým, Čechova 624, Tábor. Z rodinných důvodů od sepsané smlouvy odstoupili.
Hlasování – pro 12

185/10/2008 – odstoupení od smlouvy
ZM schválilo odstoupení od smlouvy – usnesením 149/9/2008 ze dne 12.5.2008 byl schválen prodej pozemku p.č.2053/148 o výměře 830 m2 Janě Sochorové, Dlouhá 1133/33, České Budějovice. Písemně koupě zrušena.
Hlasování – pro 12

186/10/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.2050/15 o výměře 1 380 m2 se zaplacením pozemku do konce téhož roku. Cena 850 Kč/m2, v ochranném pásmu VN 22 kV 300 Kč/m2. Dále schválit předkupní právo na koupi pozemku p.č.2050/14 o výměře 1 246 m2 za cenu aktuální v době prodeje tohoto pozemku. Předkupní právo je limitováno koupí do 30.6.2010. Zbývající pozemek p.č.2050/1 o výměře 5 636 m2 bude prodán za cenu aktuální v době prodeje opět s limitovanou koupí do 31.12.2011. Žadatel : KLM – CZ s.r.o.,Tyršova 465, Chýnov.
Prodej pozemku včetně předkupního práva na další pozemky je podmíněn omezením počtu podlaží v budované zástavě. Maximální výška zástavby je přízemí + patro + podkroví.
Hlasování – pro 10
proti 2

187/10/2008 – koupě pozemku
ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p.č.2053/2 o výměře 3 741 m2 a pozemku p.č.2053/160 o výměře 3 274 m2 od vlastníků : Jiří Pospíchal, Zákostelní 53, Planá nad Lužnicí a Marie Michalová, Smilovy Hory 13.
Cena 500 Kč/m2.
Hlasování – pro 10
proti 2

188/10/2008 – ceny pozemků
ZM projednalo a schválilo nové kupní a prodejní ceny pozemků v lokalitě nad Hejtmanem. Kupní cena - 500 Kč/m 2
Hlasování – pro 12
Prodej zasíťovaných parcel – 950 Kč/m2
Hlasování – pro 9
proti 2
zdržel 1

189/10/2008 – smlouva na výstavbu komunikací nad Hejtmanem
ZM projednalo a schválilo uzavření smlouvy s firmou DAICH, spol. s r.o. na výstavbu komunikací nad Hejtmanem.Vybudování je podmíněno obdržením dotace. V opačném případě smlouva pozbývá platnosti.
Hlasování – pro 12
190/10/2008 – smlouva na opravu ulice Nádražní
ZM projednalo a schválilo smlouvu na opravu komunikace Nádražní, která byla uzavřena s firmou STRABAG.
Hlasování – pro 12

191/10/2008 – smlouvy na převod bytů
ZM projednalo a schválilo převod bytů po 20 letech od kolaudace do majetku nájemců po úhradě všech finančních závazků ze strany nájemců bytů.Zároveň pověřilo Radu města Planá nad Lužnicí k zajištění vypracování příslušných smlouva vyřizování veškeré potřebné agendy. Jedná se o byty v č.p. 790, 791, 792, ul. Za Rybníkem v majetku Města Plané n.Lužnicí. Seznam je přílohou tohoto zápisu usnesení.
Hlasování – pro 12

192/10/2008 – výstavba bioplynové stanice
ZM projednalo a schválilo zahájení jednání o výstavbě bioplynové stanice v Planá nad Lužnicí. S výstavbou bioplynové stanice možno začít až po podepsání příslušných smluv, které bude projednávat ZM.
Hlasování – pro 11
proti 1

193/10/2008 – členové kontrolního a finančního výboru
ZM projednalo a schválilo změnu člena kontrolního a finančního výboru. Novým členem kontrolního výboru je Zdena Brejchová, Planá nad Lužnicí, Nádražní 83 a finančního výboru Oldřich Mahovský, Planá nad Lužnicí, Zahradní 184.
Hlasování – pro 12

194/10/2008 – spolupráce s Městskou policí Sezimovo Ústí
ZM projednalo a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Sezimovo Ústí a městem Planá nad Lužnicí o výkonu působnosti Městské policie Sezimovo Ústí na území města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 12

195/10/2008 – směna pozemků - žádost manželů Hálových
ZM projednalo a neschválilo žádost manželů Hálových, Lhota Samoty – výměna pozemků pod komunikací za pozemek stavební.
ZM rozhodlo do úplného zpracování územního plánu nebude řešit směny pozemků mimo zastavěné území.
Hlasování – pro 12
Viz příloha
196/102008 – hasičská zbrojnice
ZM projednalo a schválilo navýšení finančních prostředků na dokončení hasičské zbrojnice proti schválenému rozpočtu ve výši 500.000,-Kč (přízemí zbrojnice, šatny a toalety pro sportovní hřiště).
Hlasování – pro 12

197/10/2008 – žádost p. Spurného
ZM souhlasí s rozšířením činnosti kontrolního výboru k provedení hloubkové kontroly činnosti zřizovatele vůči ZŠ za poslední rok.
Hlasování – pro 9
proti 1
zdržel 2

198/10/2008 – žádost DPS v Plané nad Lužnicí
ZM projednalo a schválilo žádost DPS v Plané nad Lužnicí o převod částky 150.000,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního. Tato částka bude použita na údržbu budovy.
Hlasování – pro 12

199/10/2008 – věcné břemeno
ZM projednalo a schválilo smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu firmě E.ON DISTRIBUCE, a.s k uložení kabelového vedení.
Hlasování – pro 12
Viz přílohy

200/10/2008 – údržba města
ZM projednalo a schválilo žádost TS Planá nad Lužnicí o navýšení celkové částky na údržbu města o 150 000 Kč.
Hlasování - pro 10
proti 1
zdržel 1

Vladislav Kubec                                                    Ing. Jiří Šimánek
místostarosta                                                       starosta města

V Plané nad Lužnicí 12.8.2008  

 

Tisk článku