Archiv usnesení 2008
Tisk článku

11. zasedání Zastupitelstva města, konané dne 15.10.2008

usnesení Zastupitelstva města

11. zasedání ZM konané v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

 

Č. usnesení

Odbor/oblast

Termín plnění

Zodpovídá/plní

       


Usnesení z 11. zasedání ZM konaného v Městském úřadě v Plané nad Lužnicí

USNESENÍ
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
DNE 15.10.2008Přítomni: členů ZM – 12
Omluven: Rudolf Lapín, JUDr. Ivan Punčochář, Mgr. Tomáš Voráček
Hosté: 12
Zastupitelstvo města je usnášení schopné

Návrhová komise: Vladislav Kubec, Jitka Čápová, Ing. Svatopluk Blažek
Ověřovatelé zápisu: , Jitka Čápová, Ing. Svatopluk Blažek201/11/2008 – program zasedání ZM
ZM schválilo program 11. zasedání Zastupitelstva Města Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 10

202/11/2008 – volba návrhové komise,ověřovatelů zápisu a zapisovatele
ZM schválilo:
Návrhová komise – Vladislav Kubec, Jitka Čápová, Ing. Svatopluk Blažek
Ověřovatelé zápisu – Jitka Čápová, Ing. Svatopluk Blažek
Zapisovatel – Jaroslava Pekárková
Hlasování – pro 10

203/11/2008 – kontrola usnesení
ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení z 11. zasedání ZM.
Hlasování – pro 10

204/11/2008 – kontrola hospodaření
ZM projednalo a schválilo výsledky hospodaření k 31.8.2008 a veškeré rozpočtové změny k 15.10.2008.
Hlasování - pro 11

205/11/2008 – zpráva z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2008
ZM projednalo Zprávu z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2008 a opatření přijatá k nápravě nedostatků byla schválena.
Hlasování – pro 11

206/11/2008 – bezúplatný převod pozemku
ZM projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 2054 o výměře 8925 m 2 od Pozemkového fondu ČR v lokalitě Nad Hejtmanem. Pozemek bude plnit funkci veřejné zeleně. Hlasování – pro 11


207/11/2008 - bezúplatný převod pozemku
ZM projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 3253/1 o výměře 483m2 – část ul. Zhořská od vlastníka pozemku Vladimíra Mareše, Zhořská 223, Planá nad Lužnicí.
Hlasování – pro 11

208/11/2008 – koupě pozemku
ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p.č. 2038/15 o výměře 409 m2 od ELK a.s. Strkovská 297, Planá nad Lužnicí za dohodnutou cenu 1 Kč/m2. Pozemek je částí ul. U Dubu.
Hlasování – pro 11

20911/2008 – koupě pozemku
ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p.č. 2053/157 o výměře 2049 m2 a pozemku p.č. 2053/177 o výměře 875 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí od Jaroslavy Mládkové, Krátká 227, Planá nad Lužnicí za cenu 500 Kč/m2 a prodej pozemku p.č. 2053/54, p.č. 2053/55 a p.č. 2053/57 o celkové výměře 717 m2 v téže lokalitě výše jmenované.
Cena 950 Kč/m2.
Hlasování – pro 11

210/11/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2052/10 o výměře 800 m2 a pozemku p.č. 2053/67 o výměře 69 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí. Cena 950 Kč/m2. Žadatel: Vladimír Vrtiška, Průběžná 204, Tábor.
Cena 950 Kč/m2
Hlasování – pro 11

211/11/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 2053/147 o výměře 838 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem. Žadatelé : Jan a Jana Havlovi, Řepov 93.
Cena 950 Kč/m2
Hlasování – pro 12

212/11/2008 - prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.2053/91 o výměře 19 m2 a část „r“ pozemku p.č. 2053/90 o výměře 178 m2 na výstavbu ŘRD v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí firmě LIMEX CB a.s., U tří lvů 296/8,České Budějovice.
Cena 950 Kč/m2.
Hlasování – pro 11

213/11/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p.č.2051/3 o výměře 1971 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí. Žadatel: Jana Šoutová, Bydžovská 290, Planá nad Lužnicí. Část pozemku je v ochranném pásmu venkovního vedení VN.
Ochranné pásmo - cena 300 Kč/m2
Ostatní - cena 950 Kč/m2.
Hlasování – pro 12
214/11/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a neschválilo z důvodu přípravy nového územního plánu prodej pozemku p.č.1537/9 o výměře 175 m2 v ul. Ve Stržném v Plané nad Lužnicí. Žadatel: Jiří a Marie Hrdých, Ve Stržném 225, Planá nad Lužnicí..
Hlasování – proti 11

215/11/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo a pozastavilo do vyřešení vlastnictví okolních pozemků prodej pozemku p.č. 910/28 v Okrouhlické ul. Žadatel: Miloslav Zápotočný, Okrouhlická 589, Planá nad Lužnicí
Hlasování – proti 11

216/11/2008 – převod pozemku
ZM projednalo a schválilo dne 12.8.2008 usnesením č. 186/10/2008 prodej pozemku p.č.2050/15 o výměře 1 380 m2 se zaplacením pozemku do konce téhož roku. Cena 850 Kč/m2, v ochranném pásmu VN 22 kV 300 Kč/m2. Žadatel : KLM – CZ s.r.o.,Tyršova 465, Chýnov žádá toto usnesení reevidovat a prodej pozemku p.č. 2050/15 o výměře 1380m2 prodat za stejných podmínek, které platily při prodeji této stavební firmě - (prodej pozemku včetně předkupního práva na další pozemky je podmíněn omezením počtu podlaží v budované zástavě, maximální výška zástavby je přízemí + patro + podkroví) - společnosti KYMA s.r.o., Tyršova 465, Chýnov, zastoupenou jednatelem p. Tomášem Blahou
ZM s tímto prodejem souhlasí.
Hlasování – pro 8
proti 3

217/11/2008 – prodej pozemku
ZM projednalo blokaci pozemků p.č.2053/155 o výměře 1 891 m2, p.č. 2053/157 o výměře 2 409 m2, p.č. 2053/161 o výměře 257 m2, p.č. 2053/181 o výměře 3 464 m2, p.č. 2053/160 o výměře 3 274 m2, p.č. 2053/165 o výměře 1 527 m2, p.č. 2053/143 o výměře 616 m2, p.č. 2053/177 o výměře 875 m2, p.č. 2053/2 o výměře 3 741 m2, p.č. 2053/179 o výměře 1 990m2, p.č. 2053/180 o výměře 3 191 m2, p.č. 2053/166 o výměře cca 1 400 m2, p.č. 2053/178 o výměře 249 m2 - po bezúplatném převodu od PF ČR.Žadatel: Optimstav s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4.
Smlouva o smlouvě budoucí určí bližší podmínky, za kterých budou tyto pozemky blokovány.
Cena 950 Kč/m 2
Hlasování – pro 10
proti 2

218/11/2008 – nabídka ke koupi pozemků
ZM neschválili koupi pozemků od společnosti IMMO SENS, Gajdošova 15, Brno – Židenice,. v okolí bytového domu č.p. 551 v ul. Průmyslová o celkové výměře 4 053 m2 za cenu 300 Kč/m2 a se společností bude dále jednat.
Hlasování: proti 11

219/11/2008 – dodatek smlouvy
ZM projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě č. 10317 o nájmu části nemovitosti. Jedná se o část střechy a půdních prostor v ZŠ pro telekomunikační zařízení firmě Vodafone Czech Republic, a.s.
Hlasování – pro 11
zdržel 1

220/11/2008 – názvy ulic
ZM projednalo navržené názvy nových ulic v lokalitě Soukeník. Návrh názvů nových ulic – Vrbová a Javorová. ZM tento návrh odsouhlasilo.
Hlasování – pro 12

221/11/2008 – věcná břemena
ZM projednalo a schválilo smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu firmě E.O Distribuce a.s., a.s k uložení kabelového vedení a dále Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Lesy České republiky, s.p. pro položení kanalizaci pro odvod srážkových vod na pozemku p.č.2090.
Hlasování – pro 12

222/11/2008 – veřejnoprávní smlouvy
ZM projednalo a schválil Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Planá nad Lužnicí a obcemi Zhoř, Ústrašice a Želeč k projednávání přestupků na jejich správním obvodu Komisí k projednávání přestupků Města Planá nad Lužnicí. Na základě těchto smluv bude tato komise požadovat od obce Zhoř, Ústrašice a Želeč 500,-Kč za každý oznámený přestupek.
Hlasování – pro 12

223/11/2008 – zadávání veřejných zakázek
ZM projednalo a schválilo Směrnici č. 2/2008 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování – pro 11
proti 1
Viz. Přílohy zápisuVladislav Kubec                                                  Ing. Jiří Šimánek
místostarosta                                                     starosta města  

 

Tisk článku