ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Webová diskuse
ikona článku

Prostor na Vaši reakci

Vážení uživatelé našich stránek,


snažíme se být ve vztahu k vám aktivní. Chceme přispět k informovanosti a umožnit občanům, být veřejně aktivní.

Vyhrazujeme si právo zobrazovat jen ty příspěvky, které neporušují právní řád ČR nebo EU, nejsou vulgární, urážlivé, pomlouvačné a nezasahují do práv jiných osob.

Město Planá nad Lužnicí


ikona článku

Webová veřejná reakce na téma - architektonická soutěž

 

"Jak se Vám líbí návrhy nové podoby plánského centra?"

 

Do níže zobrazeného okénka uveďte své náměty a názory.

Vyzýváme obyvatele Plané nad Lužnicí, kteří mají zájem podílet se svým názorem na tvorbě nové podoby centra, k předkládání svých podnětů a nápadů. Budeme rádi za každý názor a hodnocení předložených architektonických návrhů.

Všem, kteří se do přípravy nové podoby „plánského náměstí“ zapojí, předem děkujeme.

 

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolikátý měsíc v roce je prosinec?

22.01.2018 Pastor Osas Ben pastorosasben@outlook.com

Naléhavě potřebují peníze? Můžeme vám pomoci! Jste stávající situace v nesnázích nebo ohrožuje vás v nesnázích? Tímto způsobem dáme vám schopnost přijmout nový vývoj. Jako bohatý člověk cítím povinnost pomáhat lidem, kteří se snaží dát jim šanci. Každý si zaslouží druhou šanci a vzhledem k tomu, vláda selže, bude muset pocházet od ostatních. Žádná částka není příliš šílené, pro nás a vyspělost, které určí vzájemnou dohodou. Žádné překvapení, žádné dodatečné náklady, ale jen dohodnuté částky a nic jiného. Nečekejte déle a komentář k tomuto příspěvku. Zadejte částku, kterou chcete půjčit a budeme vás kontaktovat se všemi možnostmi. kontaktujte nás ještě dnes na pastorosasben@outlook.com Naléhavě potřebují peníze? Můžeme vám pomoci!

19.03.2015 Eva Samcová eva.samcova@email.cz

1.1.1 konkrétně zde píšete o cyklostezce po náspu železnice do Soběslavi, ale chybí tu jakákoli zmínka o cyklostezce do Tábora, která chybí nejvíce!!! + do průmyslové zóny v Plané, kam lidé jezdí do práce.

11.03.2015 Pavel Novotný novotny.plana@centrum.cz

Strategický plán v analytické části: predikce potřebné kapacity školských zařízení v příštích letech pro možnost všasné reakce...

11.03.2015 Pavel Novotný novotny.plana@centrum.cz

Dobrý den, doplnil bych (asi do bodu 1.1.1.) vybudování zpevněné komunikace pro pěší a cyklisty po pravém břehu Lužnice v úseku Na Černé - Sokolovna za účelem využití tohoto klidového prostoru pro odpočinek a relaxaci, procházky obyvatel Plané. Zároveň jde o další spojení centra s lokalitou Nad Hejtmanem nebo s plánovanou cyklostezkou v trase původního železničního náspu ve směru na Soběslav.Dnes není tato atraktivní část města podél Lužnice zvláště ve vlhčích měsících často vůbec průchozí...

10.03.2015 Rostislav Svoboda rostislav.svoboda@centrum.cz

Strategický plán je krok správným směrem, je třeba ho dotáhnout do konce. Připomínám absenci protihlukové zdi u Plánského nádraží. Ticho léčí. Krásný den, Rostislav Svoboda

10.03.2015 Zdeněk Žalud ZdenekZalud@seznam.cz

Námět k doplnění strategického plánu: obnova a rozšíření momentálně nefunkčního kamerového systému ve městě.

09.03.2015 Jiří Rangl jrangl@email.cz

Dokončení předchozí zprávy: Obnova zastaralých a funkčně nevyhovujících vodovodních řádů a kanalizačních systémů (v centrum města před plánovanou rekonstrukcí). Oprava a modernizace stávajícího bytového a domovního fondu Podpora vzniku zařízení a zázemí pro adrenalinové sporty a netradiční sporty (např. skate-park, lanové centrum). Zlepšení nabídky sportovního vyžití (např. sport pro dívky je v Plané nedostačující). Podpora mezinárodních (přeshraničních) projektů pro děti a mládež. S pozdravem Jiří Rangl

09.03.2015 Jiří Rangl jrangl@email.cz

Níže uvádím návrh na doplnění strategie města: Lokální nedostatky silniční sítě (obchvaty a přeložky) - přeložka silnice mezi Strkovskou a Chýnovskou ulicí - zvýšení bezpečnosti (snížení provozu v centru města), snaha o využití potenciálu železniční dopravy pro rychlou přepravu v rámci aglomerace (stížnosti na absenci rychlíků jsou zbytečné a neřešitelné), absence napojení na vodovod a kanalizaci v některých místních částech - zásadní nedostatek vidím v absenci dešťové kanalizace, což vede k přetěžování splaškové kanalizace. Přetížená splašková kanalizace v lokalitě Nad Hejtmanem přetéká přepadem do rybníka Hejtman a Lužnice! V rozšiřující se průmyslové zóně nevidím ohrožení (SWOT analýza), naopak se domnívám, že je málo akcentována v oblasti konkurenceschopnosti. V Plané máme dostatečně definované velké rozvojové plochy pro podnikání a dokončováním dálnice D3 bude význam naší průmyslové zóny stále stoupat. Strategicky rozumné proto vidím budování infrastruktury a vytváření dobrých podmínek pro zaměstnavatele a zaměstnance v průmyslové části města, k tomu patří i kvalitní propojení a doprava se zbytkem města - velký potenciál ke vzniku nových pracovních míst. Další oblasti: Instalace zařízení a příslušenství komunikací přímo přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (semafory s napojením na radary). Obnova dopravního značení na místních komunikacích - značení názvů ulic (dlouhodobě neřešeno). Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. Vytvářet podmínky pro zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy. Koordinace autobusové a vlakové dopravy v návaznosti na dopravu obyvatel do zaměstnání a dětí a mládeže do škol. Obnova zastaralých a funkčně nevyhovujících vodovodních řádů a kanalizačních systémů (v centrum měs

09.03.2015 Ing. Martin Pobuda pobudamartin@seznam.cz

Dobrý den posílám návrhy na doplnění strategického plánu města: kapitola 2.2.1: 1)Zvýšit kvalitu vnitřního prostředí zateplených budov, zejména ve školce a škole postupným vybudováním rekuperace - řízené výměny vzduchu v učebnách; 2)Vybudovat kvalitní stravovací prostory ve škole odpovídající současným požadavkům a kapacitě školy 3)Průběžné investice do sociálního a technického vybavení školy (WC, šatny, učebny). kapitola 1.1.1 Přednostní budování bezbariérových napojení funkčních ploch veřejných prostranství - rušení bariér, obrubníků na přechodech atp. při opravách i budování nových chodníků a komunikací, více prostoru pro chodníky v rozvojových lokalitách. kapitola 2.1.3 - podpora stávajících i nových TJ, spolků a sdružení a budování nových sportovišť (např. zimní bruslení, ...) v kapitole 2.1.3 se zamíchala kultura do podpory sportu - oprava textu? kapitola 2.3.1 - aktualizovat ÚP - možno nastavit periodu? kapitola 3.1.1 - systém jednotné propagace na úrovni Jihočeského kraje resp. souměstí Tábor - SÚ - Planá kapitola 5.1.1 Transparentnost jako základní požadavek na město a jeho vedení - veřejná databáze smluv města s dodavateli služeb. Děkuji S pozdravem Martin Pobuda

08.03.2015 Jiří Rangl jrangl@email.cz

Děkuji za rychlou reakci na mou připomínku a doplnění popisu o co se zde vůbec jedná a do kdy se můžeme vyjadřovat.

08.03.2015 Zdeněk Žalud ZdenekZalud@seznam.cz

Dokončení předchozí zprávy: zdravěji než valná většina tvůrců tohoto strategického plánu – důležité jsou však vzory z domácího stravování a nákupů. Cíl 2.2.2: opět by se mělo vycházet z analýzy současného stavu a prognózy – ve strategickém plánu není. Veřejné sociální zařízení (WC) má být v komunitním centru? Aspoň jedna informace o využití tzv. komunitního centra... Cíl 5.1.1 – aktualizace a modernizace webu města – to občan považuje za samozřejmost, asi tak jako běžný úklid či občasné vymalování vlastního bytu. Podobně i vzdělávání zaměstnanců úřadu. Posun k aktivní komunikaci dovnitř a ven z města by mohl přinést etický kodex pro zaměstnance města a lepší rozložení pracovních činností mezi stávající pracovníky. S pozdravem Zdeněk Žalud

08.03.2015 Zdeněk Žalud ZdenekZalud@seznam.cz

Vážení autoři Strategického plánu, zasílám vám pár připomínek s nadějí, že se nad nimi zamyslíte. Analytická část – místy zbytečně dlouhá, někdy také neaktuální, plná faktických chyb. Nenajdeme zde informaci o cyklostezkách v okolí Plané, na něž by plánská výstavba cyklostezek mohla navázat. Chybí v ní přesnější demografická analýza a prognóza týkající se dvou skupin obyvatel, které byly v pracovní skupině zastoupeny jen okrajově – dětí a seniorů. Postrádám prognózy počtu dětí přijímaných do MŠ, ZŠ, odkud docházejí či dojíždějí, kam přecházejí z MŠ v jakých počtech. Pokládám to za důležité pro další rozvoj vzdělávacích zařízení. Chybí také prognóza počtu lidí, kteří budou dosahovat důchodového věku: jaká jejich část bude potřebovat péči. Strategická část: cíl 1.1.2: …včetně rozšíření ČOV – není jasné, o kterou ČOV jde. Cíl 1.1.3. Nejde jen o zajištění pokrytí města pitnou vodou, důležité je zlepšit její kvalitu, aby o ní byl (vzhledem k její ceně) zájem, např. nahradit chlorování jinou antibakteriální technologií apod. Ceny za pitnou vodu v Plané neodpovídají její kvalitě. Cíl 1.2.1: postupná náhrada lokálního vytápění domácností systémy (…) – při současných cenách paliv a pobídkách z MŽP nereálné, těžko splnitelné do r. 2020. Cíl 1.2.3. podpora odbahňování rybníků a toku řeky Lužnice – dokud nebude odstraněna příčina zanášení – eroze v okolí vodních toků a ploch – je jakékoli odbahňování mrháním peněz a energiemi. Cíl 2.1.4. – komunitní centrum a komunitní aktivity – bez specifikace jde o prázdný pojem Cíl 2.2.1. – strategický plán by měl nabízet i analýzu demografického vývoje ve školství (viz analytická část). K rozvoji stravování podle zásad zdravé výživy – naše děti v plánské MŠ se stravují zdravěji

07.03.2015 Jiří Rangl jrangl@email.cz

Naše obec zpracovává svůj strategický plán, ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje umožní lépe využít finanční prostředky, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Je velmi důležité zjistit názory co nejširšího okruhu obyvatel, podnikatelů a spolků na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Je zřejmé, že se nepodařilo účinně motivovat tyto aktéry a výsledek návrhu strategie města je o tyto názory ochuzen. Žádná snaho o zapojení co největší části veřejnosti nebyla vyvinuta, pracovní skupina byla složena z přátel a názorově spřízněných osob pana starosty, veřejnost nebyla průběžně o procesu přípravy strategického plánu informována a neměla možnost se žádným jiným způsobem, než vyplněním prvotního dotazníku, nijak vyjádřit. Na setkání s občany byl představen návrh, který je na webu města dostupný od pátku 6.3.2015. K tomuto materiálu se prý můžeme vyjadřovat po dobu pěti dnů(dle vyjádření pana starosty na setkání s občany) , ale ani tato informace není z webových stránek jasná... Děkujeme alespoň za to Jiří Rangl