Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Veřejné zakázky
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
13.9.2018 Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem části „A“ zakázky jsou stavební úpravy ,které se týkají převážně podkrovních prostor, kde bude prováděno zateplení a nová dispozice. V podkroví budou zřízeny dvě velké učebny a jejich sociální a skladové zázemí. Po výšce celého objektu bude řešena nová výtahová šachta s výtahem pro zdravotně postižené. Bude řešen bezbariérový přístup do budovy školy.
Předmětem části „B“ zakázky je zajištění vnitřní konektivity, která spočívá v modernizaci centrálního řízení sítě včetně bezpečnostních prvků, wifi přístupových bodů a nezbytné doplnění souvisících kabelů LAN.

Ing. Milan Mařík
27.8.2018 Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění majetku města Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění odpovědnosti za škodu a majetkového pojištění města Planá nad Lužnicí na období 3 roky.

Ing. Milan Mařík
16.8.2018 Stavební úpravy ul. Kaprova-Komunikace Nad Hejtmanem III etapa ul. 9 a 12

Předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikace v části ulice Kaprové v lokalitě „Nad Hejtmanem“ v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
13.8.2018 Prodej dřava z lesů města Planá nad Lužnicí - 2018 Ing. Milan Mařík
26.7.2018 Oprava chodníku – od Nádražní ulice k MŠ

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava chodníku pro pěší o šířce 1,5 – 2 m v místě mezi ulicí Nádražní a MŠ v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
14.6.2018 Úprava zastávky MHD ul.Okružní-bytovky

Jedná se o úpravu zastávky ,,Bytovky“ na potřebné parametry, přičemž bude podle požadavku objednatele zachováno umístění zastávky v zálivu. Bude také proveden přístřešek MHD.

Ing. Milan Mařík
1.6.2018 Ulice Okružní - chodníky,Planá nad Lužnicí – lokalita Nad Hejtmanem

Předmětem této stavby je dosud nezpevněný – neprovedený úsek chodníku v dolní části Okružní ulice, provedení zastávky MHD se stáním autobusu na jízdním pruhu a místo pro přecházení.

Ing. Milan Mařík
18.5.2018 Chodník ulice Za Rybníkem Planá nad Lužnicí

Předmětem zakázky je zpevnění chodníku v délce cca 85m v ulici Za Rybníkem a podchodem pod tratí ČD v Plané nad Lužnicí. Úprava podchodu není předmětem této stavby.

Ing. Milan Mařík
18.5.2018 Oprava farské zdi

Předmětem veřejné zakázky je oprava omítek ohradní ,,Farské“ zdi v Plané nad Lužnicí.
Práce spočívají v otlučení a následnému doplnění omítek části zdi a dále v natření zdi venkovním nátěrem.Koruna zdi bude doplněna novými taškami.

Ing. Milan Mařík
10.5.2018 Stavební úpravy a výměna střešní krytiny BD č.p. 560 – 562 Planá nad Lužnicí

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a výměna střešní krytiny šestipodlažního bytového domu (3 části) s počtem 50 bytových jednotek o celkové zastavěné ploše 614 m2

Ing. Milan Mařík
9.5.2018 Parkovací plochy a komunikace – Sokolovna Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování parkoviště o 29 stáních u Sokolovny v Plané nad Lužnicí, které bude sloužit k parkování osobních vozidel zejména návštěvníků Sokolovny. Dále dojde k vybudování příjezdní zásobovací komunikace k sauně a chodníku na severní straně objektu Sokolovny

Ing. Milan Mařík
4.5.2018 Chodník – ulice Soukenická, Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba jednostranného chodníku podél ulice Soukenické v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
25.4.2018 Stavební úpravy kuchyně MŠ v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy kuchyně v mateřské škole, kdy je plánována dispoziční změna.

Ing. Milan Mařík
24.4.2018 Stezky pro chodce a cyklisty - Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v Plané nad Lužnicí.
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci kolové výzvy č. 72, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, Cyklodoprava II.

Ing. Milan Mařík
23.4.2018 Pěstební a těžební činnosti na LHC Městské lesy – Planá nad Lužnicí v roce 2018 a 2019

Předmětem veřejné zakázky je provádění pěstebních a těžebních činností na Lesním hospodářském celku Městské Lesy Planá nad Lužnicí, číslo LHC 211410 s celkovou plochou 129,98 ha

Ing. Milan Mařík
20.4.2018 Dešťová kanalizace na pozemku p.č. 3157 -odvodněn´sběr.dvora

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba kanalizace pro odvod dešťových vod ze sběrného dvora v Plané nad Lužnicí do stávající bezejmenné vodoteče – přepad z Farského a Strkovského rybníka.

Ing. Milan Mařík
19.4.2018 Nákup nové dýchací techniky pro JSDH

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 10 ks nové dýchací techniky pro JSDH Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
19.4.2018 Revitalizace veřejného osvětlení města PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce části veřejného osvětlení v rámci programu EFEKT 2018 v celkovém počtu 150 ks svítidel v lokalitě Strkov

Ing. Milan Mařík
27.3.2018 Nákup traktoru s čelním nakladačem a podkopovým zařízením

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka traktoru s čelním nakladačem a podkopovým zařízením pro Technické služby města Planá nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
9.3.2018 Revitalizace zeleně v lokalitě DPS

Jedná se o revitalizaci zeleně u domu s pečovatelskou službou (DPS), který se nachází v těsné blízkosti centra města. Předmětem revitalizace bude kácení nevhodných a neperspektivních dřevin, ošetření stávajících stromů a nová dosadba vhodných dřevin a rostlin.

Ing. Milan Mařík
8.3.2018 Nákup osobního užitkového automobilu pro MěÚ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobního užitkového automobilu pro potřeby MěÚ.

Ing. Milan Mařík
16.2.2018 Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobního automobilu pro Dům s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
13.2.2018 Oprava ckodníku: ČSLA od ul. Zákostelní - tenis.hala a ul. Strkovská před přejezdem

Předmětem zakázky je oprava stávajícího chodníku pro pěší v délce cca 200 m a 57 m v ulici ČSLA na pravé straně směrem na České Budějovice a na pravé straně k železničnímu přejezdu směr Strkov v Pané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
12.2.2018 Revitalizace zeleně v lokalitě Plánské nábřeží

Jedná se o komplexní revitalizaci veřejného prostranství na nábřeží řeky Lužnice. Součástí je úzká promenáda procházející celým řešeným územím. Na ni navazuje několik uzlových míst – rozšířených odpočívadel.

Ing. Milan Mařík
7.2.2018 Plánské nábřeží – stavební úpravy

Jedná se o komplexní revitalizaci veřejného prostranství na nábřeží řeky Lužnice. Součástí je úzká promenáda procházející celým řešeným územím. Na ni navazuje několik uzlových míst – rozšířených odpočívadel.

Ing. Milan Mařík
26.1.2018 Nákup osobního užitkového automobilu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobního užitkového automobilu pro Technické služby města Planá nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
25.1.2018 Stavební úpravy komunikace ,,Lhota Samoty“

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikace ,,Lhota Samoty“ v celkové délce 1800 m a o šířce 3 m. Jedná se o zpevněnou plochu z asfaltového recyklátu se zástřikem. Dle pasportu komunikací jde o 2 části účelové komunikace UK 51 a UK 52.

Ing. Milan Mařík
16.1.2018 Stavební úpravy sociálních zařízení DPS III etapa Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení ve 12-ti bytových jednotkách v třípodlažní části objektu Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
9.11.2017 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město a jeho příspěvkové organizace pro r. 2018

Jedná se o dodávku elektřiny do odběrných míst zadavatele pro rok 2018

Ing. Milan Mařík
20.10.2017 Oprava skladu posypových hmot Ing. Milan Mařík
22.9.2017 Výsadba stromů v krajině -obnova alejí I.etapa

Jedná se o hlavní pěší spojnici mezi částí Lhoty Samoty a Planou nad Lužnicí
Celková délka navržené částečně oboustranného stromořadí je 562m.
Dále se jedná se o vedlejší pěší spojnici mezi částí Lhoty Samoty a Planou nad Lužnicí –
Soukeník. Celková délka navržené částečně oboustranného stromořadí je 234 m.

Ing. Milan Mařík
21.9.2017 Oprava ulice Jabloňová v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní komunikace ulice Jabloňová v Plané nad Lužnicí, funkční podskupiny D1 (je provozována v režimu obytné zóny)

Ing. Milan Mařík
14.9.2017 Revitalizace městské zeleně v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je revitalizace ploch městské zeleně města Planá nad Lužnicí. Jedná se o kácení nehodných a neperspektivních dřevin, ošetření stávajících stromů, nová dosadba vhodných dřevin a výsev travin.
Předmět zakázky je rozdělen do 4 následujících lokalit:
I. Sadovnické úpravy hřiště v Údolní ulici a plochy zeleně U křížku ve Strkovské ulici
II. Ozelenění protihlukových zdí
III. Sadovnické úpravy v Příčné ulici
IV. Sadovnické úpravy v okolí řadových domů, Tř. Čs. Armády

Ing. Milan Mařík
6.9.2017 Informační a orientační systém města

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje dodávku a montáž informačně – orientačního značení města Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
4.9.2017 Oprava chodníku ul. Příčná v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je oprava chodníku pro pěší v ulici Příčná v Plané nad Lužnicí v délce 410 m a šířky 1,5 m.

Ing. Milan Mařík
4.9.2017 Oprava chodníku část ul. Husova v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je oprava chodníku pro pěší v ulici Husova – za tratí – Chýnovská ul. k Reprogenu - v Plané nad Lužnicí v délce 302 m a šířky 1,5 m.

Ing. Milan Mařík
17.8.2017 Oprava chodníku na sídlišti ČSLA v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je oprava chodníku pro pěší na sídlišti ČSLA v místě mezi č.p. 564 a mateřskou školkou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
17.8.2017 Opravy chodníků v ulici Ústrašická, Soukenická a Voborská v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je oprava chodníků pro pěší:

- v ulici Ústrašická, okolo sportovního centra - v délce 116 m
- v ulici Soukenická, od mostu přes Lužnici do ulice Soukenická – v délce 173 m
- v ulici Voborská – v délce 69 m.

Ing. Milan Mařík
17.7.2017 Stavební úpravy ZŠ Planá nad Lužnicí – WC tělocvična

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Planá nad Lužnicí v prostoru tělocvičny – 1.NP a 2.NP.

Ing. Milan Mařík
14.6.2017 Větrání se zpětným získáváním tepla pro MŠ Planá nad Lužnicí" Ing. Milan Mařík
2.6.2017 Pořízení velkokapacitní cisternové stříkačky pro JSDH Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
12.5.2017 Stavební úpravy komunikace ul. Třešňová

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy místní obslužné komunikace v Plané nad Lužnicí v ul. Třešňová

Ing. Milan Mařík
5.5.2017 Veřejné osvětlení lokalita Nad Hejtmanem

Předmětem plnění veřejné zakázky je osazení stožárů VO úspornými venkovními LED svítidly, napojení na stávající kabelový rozvod a zprovoznění osvětlení v lokalitě ,,Nad Hejtmanem“ v části ,,Strkov“ města Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
13.4.2017 Rozšíření městského kamerového dohledového systému Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření městského kamerového dohledového systému v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
9.2.2017 Prodej dřeva z lesů Města Planá nad Lužnicí I.Q 2017 Ing. Milan Mařík
20.1.2017 Rekonstrukce bytu v bytovém domě ČSLA čp. 444

Jedná se o rekonstrukce bytu o velikosti 2+1 cca 62m², která obsahuje výměnu podlahových krytin vč. dlažeb a obkladů, výměnu dveří, zárubní, zařizovacích předmětů, dodávku kuchyňské linky, výměnu části elektroinstalace a doplnění rozvodů vody a kanalizace

Ing. Milan Mařík
16.12.2016 Pěstební a těžební činnosti na LHC Městské lesy - Planá nad Lužnicí v roce 2017 Ing. Milan Mařík
4.11.2016 Osvětlení Plánského nábřeží – Planá n.L.

Jedná se o dodávku, umístění a montáž 25 ks světelných bodů (23+2) včetně stožárů podél "Plánského nábřeží“ v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
25.10.2016 Sdružené dodávky elektrické energie pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2017 Ing. Milan Mařík
7.10.2016 Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je projektová příprava stavby: „Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí“, která bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů PD a činností:

1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
2. Dokumentace pro provádění stavby/pro výběr zhotovitele stavby (DPS)
3. Spolupráce při výběru dodavatele stavby
4. Zajištění autorského dozoru (AD)

Ing. Milan Mařík
23.9.2016 Chodník ul.Okružní

Předmětem plnění veřejné zakázky je chodník,který se nachází v Okružní ulici v lokalitě Nad Hejtmanem v části Strkov mezi parkovištěm a zahrádkářskou kolonií podél místní obslužné komunikace III. třídy zbudované pro dopravní obsluhu obytného souboru, který je zde z větší části realizován.

Ing. Milan Mařík
25.8.2016 Odvodnění točny autobusů, ulice Průmyslová

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvodnění stávající točny autobusů. Točna je napojena na Průmyslovou ulici před jejím napojením na ulici Chýnovskou.

Ing. Milan Mařík
25.8.2016 Oprava ulice Soukenická v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní obslužné komunikace ulice Soukenické (před lesem)v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
12.8.2016 Chodníky v ulici Na Skalách, Strkovská a Zhořská v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování a rozšíření chodníků v ulicích Na Skalách, Strkovská a Zhořská v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
11.8.2016 Otevřený sklad na parcele č. 474/1 a 474/2 v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba otevřeného krytého skladu za Sběrným dvorem v areálu Technických služeb města Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
10.6.2016 Nákup nového automobilu Ing. Milan Mařík
10.6.2016 Rekonstrukce povrchu v tenisové hale

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajícího dožilého tenisového koberce za tenisový koberec nový.

Ing. Milan Mařík
23.5.2016 Stavební úpravy sociálních zařízení DPS II etapa Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení ve 12-ti bytových jednotkách v čtyřpodlažní části objektu Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
13.5.2016 Stavební úpravy komunikace Na Černé - Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
29.4.2016 Stavební úpravy socialních zařízení ZŠ Planá nad Lužnicí - východní část Ing. Milan Mařík
13.4.2016 Rekonstrukce lesní cesty Plánská obec Ing. Milan Mařík
31.3.2016 Dodávka multifunkční pánve do kuchyně ZŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
11.3.2016 Revitalizace zeleně vnitrobloku Ing. Milan Mařík
1.2.2016 Výběrové řízení na provozovatele "Sport baru a Fit centra" Ing. Milan Mařík
19.1.2016 Vybavení šaten do víceúčelové haly - sokolovna

Jedná se o dodávku nábytku pro vybavení šaten do víceúčelové haly

Ing. Milan Mařík
14.1.2016 Vybavení sokolovny nábytkem

Jedná se o dodávku stolů a židlí do sálu víceúčelové haly

Ing. Milan Mařík
24.11.2015 Základní škola Planá nad Lužnicí -rozšíření tříd, nákup nábytku Ing. Milan Mařík
6.11.2015 Přírodě blízká protipovodňová opatření - vyhotovení projektové dokumentace Ing. Milan Mařík
6.11.2015 Stavební úpravy a prístavba objektu sokolovny - dodávka bowlingu Ing. Milan Mařík
27.10.2015 ikona článku Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá n. L. a jeho příspěvkové organizace pro r. 2016 Tereza Hořejšová
11.9.2015 Rekonstrukce osvětlení - tenis. hala Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění zakázky je výměna stávajících svítidel za ledková v tenisové hale

Ing. Milan Mařík
4.9.2015 Stavební úpravy sociálních zařízení DPS Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení v 9-ti bytových jednotkách v dvoupodlažní části objektu Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
14.8.2015 Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění majetku města Planá n.L

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění odpovědnosti za škodu a majetkového pojištění města Planá n.L

Ing. Milan Mařík
30.7.2015 Stavební úpravy a oprava střechy budovy MěÚ – Planá nad Lužnicí “

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a zateplení střechy stávajícího objektu Městského úřadu v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
22.6.2015 ZŠ Planá nad Lužnicí, okres Tábor – rozšíření stávajících kapacit, stavební úpravy objektu - nástavba

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Základní školy v Plané nad Lužnicí. Jedná se o rozšíření stávající budovy nástavbou vstupního jednopodlažního traktu, čímž dojde ke zvýšení kapacity školy o maximálně 90 dětí.

Ing. Milan Mařík
4.6.2015 Chodník a autobusová zastávka - Planá nad Lužnicí, ul. Ústrašická

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nové autobusové zastávky, která bude umístěna v jízdním pruhu komunikace na spojnici ulic Ústrašická a Zhořská

Ing. Milan Mařík
4.6.2015 Stavební úpravy ul. Zahradní, Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy části ulice Zahradní

Ing. Milan Mařík
28.5.2015 Modernizace výukových prostor a vybavení učebny cizích jazyků pro Základní školu v Plané nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
19.5.2015 Odvodnění části Soukenické ulice

Předmětem plnění zakázky je doplnění odvodnění v části Soukenické ulice v místě vyskytujícího se větší množství vody při vydatném dešti, která zaplavuje níže položené zahrady a rodinné domy.

Ing. Milan Mařík
19.5.2015 Prodloužení kanalizace a vodovodu lokalita Nad Hejtmanem ul. 12

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění uliční stoky jednotné kanalizace a prodloužení vodovodního řadu jako základní technickou infrastrukturu pro výstavbu RD.

Ing. Milan Mařík
19.5.2015 Stavební úpravy ulice Ve Stržném

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava šířkových poměrů, nivelety, odvodnění a výměna konstrukce předmětné vozovky

Ing. Milan Mařík
7.5.2015 Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy sociálních zařízení Základní školy v Plané nad Lužnicí. Jedná se o stavební úpravy 6-ti sociálních zařízení, které se nachází ve třech patrech ,,staré“ budovy ZŠ (na každém patře 2x soc.zař.– 1x chlapecké a 1x dívčí).

Ing. Milan Mařík
4.5.2015 Rekonstrukce výtahu - Zdravotní středisko Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění zakázky provedení demontáže stávajícího a montáže nového výtahu vč. nutných stavebních úprav.

Ing. Milan Mařík
11.3.2015 Revitalizace fary – vybavení výpočetní technikou,audio ,video

Předmětem plnění zakázky je vybavení interiéru fary výpočetní technikou, audiem a promítacím zařízením vč. s příslušenstvtvím

Ing. Milan Mařík
5.3.2015 Větrání se zpětným získáváním tepla pro MŠ Planá nad Lužnicí" Ing. Milan Mařík
26.2.2015 Vybavení kuchyně restaurace MAXIM

Předmětem plnění zakázky je vybavení kuchyně restaurace MAXIM konvektomatem

Ing. Milan Mařík
5.2.2015 Stavební úpravy a přístavba Sokolovny Planá nad Lužnicí - TDI + koordinátor BOZP Ing. Milan Mařík
2.2.2015 Revitalizace fary – vybavení interiéru nábytkem

Předmětem plnění zakázky je vybavení interiéru fary nábytkem

Ing. Milan Mařík
2.2.2015 Revitalizace fary – výstavní zařízení interiéru

Předmětem plnění zakázky je vybavení fary výstavním zařízením interiéru jako galerie a muzeum

Ing. Milan Mařík
29.1.2015 Poskytnutí úvěru na financování stavby Stavební úpravy a přestavba sokolovny Ing. Milan Mařík
16.1.2015 Výběr dodavatelů podle hodinové sazby

Jedná se o výběr dodavatelů pro jednotlivé profese dle ZD pro letošní rok

Tereza Hořejšová
10.12.2014 Architektonická soutěž - Plánské nábřeží

Cílem kultivace plánského nábřeží je vytvoření příjemné promenády k trávení volného času obyvatel i návštěvníků města.

Tereza Hořejšová
12.11.2014 Veřejné osvětlení v lokalitě Nad Hejtmanem

Jedná se o dokončení zbývající části venkovního osvětlení Nad Hejtmanem ul. Okružní,Karasova a Kaprova

Ing. Milan Mařík
29.10.2014 ikona článku Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2015 Bohumil Brandštýl
20.10.2014 Stavební úpravy a přístavba Sokolovny Planá nad Lužnicí

Stavební úpravy a přístavbu objektu Sokolovny Planá nad Lužnicí včetně napojení na inženýrské sítě; stavba bude sloužit jako multifunkční hala sportovně relaxačního areálu města. Stavební objekty: stavební úpravy a přístavba; vodovodní přípojka; přípojka splaškové kanalizace; plynovodní přípojka; terénní a sadové úpravy; VRN.

Ing. Milan Mařík
4.9.2014 ikona článku Veřejné osvětlení nábřeží řeky Lužnice Ing. Milan Mařík
21.8.2014 Rekonstrukce VO na mostě ev.č.1359-3 a 1359-4 v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění zakázky je výměna kabelových rozvodů a stožárů VO na tělese a v tělese mostu ev.č.1359-3 a 1359-4 přes řeku Lužnici silnice III/1359

Ing. Milan Mařík
15.8.2014 Rekonstrukce větrání kuchyně restaurace MAXIM

Jedná se o rekonstrukci vzduchotechnického zařízení kuchyně . rekonstrukce spočívá ve výměně rozvodů potrubí a nové digestoře.

Ing. Milan Mařík
12.8.2014 Stavební úpravy komunikací Nad Hejtmanem

Jedná se o provedení nových komunikací v ul. Kaprova,Karasova,Hraběcí

Ing. Milan Mařík
7.8.2014 Stavební úpravy sběrného dvora

Jedná se o rekonstrukci s rozšíření stávajícího sběrného dvora v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
25.7.2014 Parkoviště ul. Okružní Planá nad Lužnicí

Jedná se o výstavbu nového parkoviště v ulici Okružní na pozemku p.č. 2050/1 pro stání 37 vozidel.

Ing. Milan Mařík
25.7.2014 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodní stylu MŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
14.7.2014 Stavební úpravy třídy 2NP - ZŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
9.6.2014 Stavba chodníku pro pěší a cyklostezka - Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
19.5.2014 Stavební úpravy a vestavba do krovu objektu fary č.p.1 vč. vodovodní a teplovodní přípojky Ing. Milan Mařík
19.5.2014 Stavební úpravy ul. Jabloňová,Višňová-Komunikace Na Břehách Ing. Milan Mařík
28.4.2014 Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Farského a Boreckého potoka

Zakázka malého rozsahu

Ing. Milan Mařík
2.4.2014 Stavební úpravy ul. U Řadovek p.č.2633/35,37 - oprava povrchu Bohumil Brandštýl
2.4.2014 Varovný monitorovací systém II etapa Bohumil Brandštýl
20.3.2014 Přeložka teplovodu Přeložka teplovodu , kotelna - ZŠ Planá nad Lužnicí

Jedná se o přeložku stávajícího teplovodu z důvodu zvětšení průtokové kapacity vodoteče mezi Farským rybníkem a řekou Lužnicí.

Bohumil Brandštýl
17.2.2014 ikona článku Dodávka lesnické techniky pro město Planá nad Lužnicí

Jedná se o dodávku následujících strojů:
traktor, štěpkovač, čelní šípová radlice na sníh, čelní odpružená radlice na sníh,rozmetadlo a motorová pila dle specifikace uvedené ve výzvě k podání nabídky.

Bohumil Brandštýl
13.2.2014 ZŠ Planá nad Lužnicí oprava sklepních prostor Ing. Milan Mařík
15.7.2013 ikona článku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY- VYBAVENÍ 2 TŘÍD MATEŘSKÁ ŠKOLA Ing. Milan Mařík
Pozvánka na 24. zastupitelstvo města
více
Svatováclavské slavnosti
více
Doplnění ZD č.1 - Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí
více
Oznámení zveřejnění žádosti o vydání změny integrovaného povolení - Madeta a.s.
více
informace o místě a době konání voleb
více
informace o místě a době konání voleb
více
Dražební vyhláška - 067 EX 263858-11-57
více
výběrové řízení na pozici referenta
více
Výzva k podání nabídek - Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí
Předmětem části „A“ zakázky jsou stavební úpravy ,které se týkají převážně podkrovních prostor, kde bude prováděno zateplení a nová dispozice. V podkroví budou zřízeny dvě velké učebny a jejich sociální a skladové zázemí. Po výšce celého objektu bude řešena nová výtahová šachta s výtahem pro zdravotně postižené. Bude řešen bezbariérový přístup do budovy školy. Předmětem části „B“ zakázky je zajištění vnitřní konektivity, která spočívá v modernizaci centrálního řízení sítě včetně bezpečnostních prvků, wifi přístupových bodů a nezbytné doplnění souvisících kabelů LAN.
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
více
Oznámení o poruše veřejného osvětlení
více
Rozpočtová opatření č. 67 až č. 81
více
Hospodaření města k 30.6.2018
více
Usnesení ze 108. RM, konané dne 22.8.2018
více
oznámení o konání voleb
více
informace o sídle a počtu volebních okrsků
více
počty zastupitelů v novém volebním období
více
Vodárenská společnost Táborsko oznamuje ceny vodného a stočného
více
Rozpočtová opatření č. 58 až č. 66
více
Výběrové řízení s aukcí CTA/14/2018
více
107. RM konaná dne 8.8.2018
více
106. RM konaná dne 25.7.2018
více
105.RM konaná dne 11.7.2018
více
104.RM konaná dne 27.6.2018
více
Představení města
více
Žádost doručená 18. 7. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
více
Žádost doručená 27. 6. 2018
více
Hospodaření města k 31.5.2018
více
Rozpočtová opatření č. 40 až č. 57
více
Oznámení o poruše veřejného osvětlení
více
Žádost doručená 6. 6. 2018
více
Závěrečný účet města za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 29 až č. 39
více
Rozpočtové opatření č. 28
více
Hospodaření města k 30.4.2018
více
Žádost doručená 31.5.2018
více
OZV č. 2/2018
, kterou se vydává požární řád obce
více
Nové webové stránky
více
Oznámení o svolání 39. valné hromady
více
98.RM konaná dne 18.4.2018
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 21 až č. 27
více
Hospodaření města k 31.3.2018
více
97. RM konaná dne 11.4.2018
více
96. RM konaná dne 4.4.2018
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Svazku obcí mikroregionu Táborsko
více
Rozpočtová opatření č. 1 až č. 20
více
Hospodaření města k 28.2.2018
více
Hospodaření města k 31.1.2018
více
Hospodaření města k 31.12.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
kterou se mění OZV č. 6/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Žádost doručená 9.2.2018
více
90. RM konaná dne 24.1.2018
více
89. RM konaná den 10.1.2018
více
88. RM konaná dne 28.12.2017
více
Rozpočtová opatření č. 107 až č. 147
více
Žádost doručená 7.1.2018
více
Střednědobý rozpočtový výhled města do roku 2023
více
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled
více
Rozpočet na rok 2018
více
Hospodaření města k 30.11.2017
více
Rozpočet - Svazek obcí mikroregionu Táborsko
více
Kalkulace ceny tepla na rok 2018
více
Obecně závazná vyhláška č. 6/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Obecně závazná vyhláška č. 5/2017
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místních poplatcích
více
Plán výstav v Galerii FARA pro rok 2018
více
Hospodaření města k 31.10.2017
více
Rozpočtová opatření č. 93 až č. 106
více
Žádost doručená dne 23.10.2017
více
Rozpočtová opatření č. 81 až č. 92
více
Rozpočtová opatření č. 79 až č. 80
více
84. RM konaná dne 8.11.2017
více
83. RM konaná dne 31.10.2017
více
82. RM konaná dne 18.10.2017
více
Hospodaření města k 30.9.2017
více
Volba prezidenta_12. - 13. 1. a 26. - 27. 1. 2018
více
Studie Zelené Vrchy
více
Zápis sportovní komise 2017
více
Rozpočtová opatření č. 65 až č. 78
více
80. RM konaná dne 20.9.2017
více
Hospodaření města k 31.8.2017
více
79. RM konaná dne 30.8.2017
více
Hospodaření města k 31.7.2017
více
Rozpočtová opatření č. 57 až č. 64
více
18. ZM konané dne 9. 8. 2017
více
Hospodaření města k 30.6.2017
více
Rozpočtová opatření č. 51 až č. 56
více
78. RM konaná dne 11. 8. 2017
více
Základní informace
více
77. RM konaná dne 26. 7. 2017
více
17. ZM konané dne 19. 7. 2017
více
Hospodaření města k 31.5.2017
více
76. RM konaná dne 12. 7. 2017
více
75. RM konaná dne 28. 6. 2017
více
Rozpočtová opatření č. 40 až č. 50
více
74. RM konaná dne 14. 6. 2017
více
16. ZM konané dne 5. 6. 2017
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtová opatření č. 28 až č. 39
více
Rozpočtová opatření č. 26 až č. 27
více
73. RM konaná dne 7.6.2017
více
72. RM konaná dne 24.5.2017
více
71. RM konaná dne 10. 5. 2017
více
OZV č.4/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Žádost doručená dne 23. 3. 2017
více
Žádost doručena dne 30. 1. 2017
více
Žádost doručena dne 5. 1. 2017
více
Vnitřní směrnice č. 1/ 2014 včetně změny č. 1
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více

pondělí 24.9.2018
den: 13°C
noc: 6°C
úterý 25.9.2018
den: 12°C
noc: 4°C
středa 26.9.2018
den: 16°C
noc: 6°C